Styrelsen för 2021:

 

Ordförande
Kristofer Erlandsson


Vice Ordförande
Ralf Nord
 
Ord. ledamot
Sarah W Andersson
 
Ord. ledamot
Steve Berggren
 
Ord. Ledamot
Carin Backander
 
Ord.ledamot
Andreas Nyhlén
 
 
Suppleant
Frida Jansson
 
Suppleant
Helena Söderqvist Lönnblad
 
Suppleant 
Josef Icmen

Lite mer om vår styrelse:

Kristofer Erlandsson, har varit medlem sedan 1996 och engagerad på olika sätt både i Stockholms läns förening och på riksnivå och brinner för att öka autismkompetensen i samhället inom många områden. Han är numera pensionär men aktiv inom Rotary och vår förenings ordförande sedan några år tillbaka.

Kristofer har själv en vuxen son inom spektrat. Hans hjärtefrågor rör främst LSS och arbetsmarknad.

 

Ralf Nord, boende i Roslagen, har alltid gillat möten med och för medmänniskor.

Har de senaste dryga 20 åren varit verksam som chef och ledare inom kriminalvård, LSS-verksamhet, färdtjänst, flyktingmottagning, äldreboende, hemtjänst och HVB-hem. Han har även varit anställd i Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet i Norra Stockholm men är numera pensionär.

Han har en bakgrund med akademisk examen i Psykologi som huvudämne och hans intresse för autism bottnar ursprungligen i det faktum att en närstående har diagnos, som han under flera år varit god man till. Därutöver har han i sin yrkesutövning mött och arbetat tillsammans med många utsatta personer, både med och utan kända diagnoser.

 

Sarah Wamala Andersson, är mamma till en vuxen dotter, som fick diagnos autism och intellektuell funktionsnedsättning, vid 4 års ålder.

Hon valde tidigt att få autism att funka och ändrade sitt mindset för att fokuserade på vad hennes dotter är bra på och gjorde allt möjligt för att hon ska få leva ett gott liv och det har hon lyckats med.

Sarah är Professor i Hälso- och välfärdsteknik vid Mälardalens Högskola och är medicine doktor inom medicinsk vetenskap. Hon har också varit konsult/rådgivare inom hälso- och sjukvård, arbetat som mindset coach och som generaldirektör för en statlig myndighet bl.a.

Hennes hjärtefrågor i föreningen är bl.a. att flickor med autism upptäcks och får insatser tidigt samt att uppmärksamma föräldrar med invandrarbakgrund så de får information, stöd och råd om autism. Sarah är också initiativtagare till föreningen ABeBo (Abilities Beyond Boarders) som syftar på att minska stigmatisering och öka livskvalitet hos barn med ASD i Afrika. 

 

Steve Berggren, har jobbat inom NPF-området sedan mitten av 80-talet med att starta boenden, utveckla olika verksamheter och de senaste 15 åren med olika typer av behandling, utbildning forskning samt handledning.

Steve är biträdande föreståndare på KIND, som står för Karolinska Institutet Neurodevelopmental Disorders  och har olika arbetsuppgifter såsom forskning, utveckling av nya metoder, utbildning samt att försöka påverka för att få till bättre utredning, behandling samt allmänna villkor för personer med NPF.

Han brinner för att få till bättre levnadsvillkor för personer med olika typer av behov. Han tycker också att det är viktigt att påverka skolväsendet för att skapa förutsättningar för barn och unga för att kunna få förutsättningar att klara sig genom skolan med det stöd som man eventuellt behöver och har rätt till.

 

Frida Jansson, är vår yngsta i styrelsen och har många hjärtefrågor men kommer främst att engagera sig i Hälso-och sjukvårdsområdet inom föreningen, där hon bl.a. sitter med i referensgrupp för privat utförare inom psykiatrin.

Frida engagerar sig även inom verksamhetsområdet fritid och är med i redaktionen för vår medlemstidning.

Hon anser också det är bra att lyfta att man inte ska behöva känna att man är ensam om sina egenheter. Frida har själv autism och kan ge ett inifrånperspektiv i både styrelse- och föreningsarbetet.

 

Carin Backander, har en son med autism och brinner för att alla människor ska ha likvärdiga möjligheter att ta del i samhället efter sin egen förmåga. Det där som kallas livet - utbildning, arbete och fritid, ska finnas för alla människor.

Till vardags är Carin jurist och har stor erfarenhet av arbete inom myndigheter och domstolar.

Hon är numera föreningens LSS-ombud och engagerar sig speciellt i verksamhetsområdet Skola och utbildning. 

 

Helena Söderqvist Lönnblad, har varit vårt skolombud sedan sommaren 2019. Hon har  hela sitt vuxna yrkesliv arbetat med personer inom autismspektrat, bl.a. genom uppstart av ett gruppboende, jobb på kortis och senare inom särskola, resursskola. Är även mamma till en dotter med funktionsnedsättning.

I dag arbetar Helena som chef för barn- och elevhälsan i en kommun.

 

Josef Icmen, är ny i styrelsen som suppleant. Josef har deltagit i studiecirkeln ”Påverksansgruppen” när den hölls i föreningen och har själv autism.

Hans hjärtefrågor ligger både inom hälso-sjukvård samt arbetsmarknad. Problematiken kring Försäkringskassan och deras, på senare år, striktare tolkningar av lagen och deras bedömningar är också av stort intresse för Josef där han engagerar sig och naturligtvis också att sprida kunskap om autism i samhället för ett bättre bemötande. 

 

Andreas Nyhlén, är ny i styrelsen som ord ledamot. Andreas har arbetat i över 20 år inom LSS-verksamheter med autismspektruminriktning.
Tidigare har han jobbat både i boenden och med fritidsfrågor men sedan 2006 främst i verksamhet riktad
mot arbetsmarknad och sysselsättning.

Andreas hjärtefråga ligger just kring sysselsättningsfrågan och möjligheten till ett jobb och en karriär, dels pga sitt yrke men även pga att hans yngsta dotter håller på med en neuropsykiatrisk utredning.