Råd och stöd

Akut stöd

https://www.autism.se/om-oss/kontakt/akut-stod/

 

Telefonlista vid behov av hjälp.

 

Nationellt

Förbundskansliets telefontider:

Måndag, tisdag, onsdag och torsdag 9:00-12:00
Telefon: 08-420 030 50

Behöver du prata med någon som har kompetens om autism?
Gäller för dig som är medlem.

 

Funktionsrättsbyrån:

Funktionsrättsbyrån är ett projekt som drivs av Funktionsrätt Sverige med stöd från Arvsfonden med fokus på att stärka vuxna med funktionsnedsättning att tillvarata sina rättigheter.

Du som är vuxen med en funktionsnedsättning är välkommen att kontakta oss. Om du behöver hjälp av en anhörig för att berätta och ställa frågor till rådgivningen går det också bra. Då kan din anhöriga ringa eller skriva till Funktionsrättsbyrån. 

Rådgivningen börjar i liten skala. Vi har inte möjlighet att träffa dig som söker råd. Det betyder också att vi inte kan följa med dig på möten eller vara ditt ombud i kontakt med till exempel myndigheter och domstolar. Vi ger råd som hjälper dig att söka stöd eller att överklaga ett beslut men vi kan inte skriva texten.

Telefon 010-898 50 90  

Vi har telefontid på helgfria måndagar klockan 13–16 och onsdagar klockan 9–12.    

Epost kontakt@funktionsrattsbyran.se 


För boende i Västra Götalandsregionen


Att söka stöd och hjälp (regionens information på 1177)

1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/


Råd och stöd enligt LSS          
vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/patient/lss/

Vad är råd och stöd enligt LSS?

Det kan vara rådgivning och samtalsstöd, vägledning för att bättre förstå sin funktionsnedsättning, förstå och beskriva sina behov, information om vart man vänder sig för att få rätt stöd och hjälp eller information om samhällets stöd.

 • Råd- och stödinsatser är ganska kortvariga och begränsade
 • Råd och stöd enligt LSS är inte att ge behandling eller psykoterapi

Om du vill ha råd- och stöd enligt LSS måste du ansöka om det.


LaSSe Brukarstödcenter        
lassekoop.se/

LaSSe Brukarstödcenter finns till för alla som söker kunskap, information eller råd om livsvillkor och samhällsinsatser för personer med funktionsnedsättning.

LaSSe Brukarstödcenter vänder sig till personer med funktionsnedsättning och deras närstående samt organisationer verksamma inom funktionshinderområdet. Verksamheten förstärker individens förmåga att leva ett liv utifrån egna önskemål och behov genom rådgivning, information, gruppaktiviteter och utbildning.

Organisationen är en självständig aktör, ägd av anställda med erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning. LaSSe Brukarstödcenter är politiskt och religiöst obundet och har heller inget intressepolitiskt program. Vi arbetar med enskilda ärenden utifrån de problem som besökarna möter i sin vardag.

LaSSe Brukarstödcenter erbjuder individuell rådgivning. Vi vänder oss till dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Västra Götalandsregionen. Närstående är också välkomna!

Antidiskrimineringsbyrån Väst (tidigare Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering, GRC)

gbgrc.se/

GRC:s uppdrag:

 • Kostnadsfri juridisk rådgivning och hjälper personer som utsatts för diskriminering att få upprättelse
 • Skapar opinion
 • Utbildar om likabehandling, diskriminering samt om hur olika normer och maktstrukturer samverkar

 

Kommunspecifikt stöd


Anhörigstöd

Göteborg        goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a20164482327873

Du som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående i hemmet kan få olika former av stöd av kommunen. Din närstående kan ha en sjukdom eller funktionsnedsättning, vara äldre eller ha missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Du kan få hjälp med avlösning, samtalsstöd eller aktiviteter.

Härryda          harryda.se/omsorgochhjalp/anhorigaochfrivilliga

Anhörigstödet är till för att underlätta för dig som stödjer, hjälper eller vårdar en person i din närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän.

Det finns olika former av stöd som utformas efter din närstående och dina behov. En del stödinsatser kräver att du först får ett beslut från kommunens biståndshandläggare, andra kan du få genom anhörigkonsulenterna.

Kungälv           kungalv.se/omsorg--hjalp/anhorigstod/

Om du är anhörig till någon med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan du få råd och stöd från en anhörigkonsulent i kommunen. Du kan till exempel:

 • få stödjande samtal, genom personligt möte eller per telefon
 • få veta mer om dina rättigheter
 • få information om hur du söker bistånd som avlösarservice, trygghetslarm, växelvård.
 • få information om grupper och organisationer som kan hjälpa dig

Mölndal           molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/anhorigstod.html

En stor del av all omsorg och vård utförs av anhöriga, ett arbete som kan vara omfattande. Anhöriga som vill och kan göra insatser på olika sätt under kortare eller längre tid, ska erbjudas olika former av stöd från kommunen enligt socialtjänstlagen.

Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän. Du behöver inte dela bostad med den du stödjer.

Anhöriglots erbjuder:

 • Vägledning
 • Information
 • Stödsamtal
 • Aktiviteter

 Partille             partille.se/stod--omsorg/anhoriga--frivilliga/anhorigstodet/

Anhörigstödet i Partille kommun vänder sig till dig som ger stöd, hjälp och omsorg till en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning.

Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän. Du behöver inte dela bostad med den du stödjer för att räknas som anhörig.

Stenungsund    https://stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/anhorigstod.4.103ac628131982171d880009567.html

Har du en närstående som på grund av funktionshinder, sjukdom, missbruk, psykisk ohälsa eller hög ålder har behov av din hjälp och ditt stöd? Din närstående kan vara familjemedlem, släkting, granne eller en god vän. Du behöver inte dela bostad för att räknas som anhörig.

Det här kan anhörigstödet erbjuda hjälp med:

 • Information och rådgivning
 • Ge anhöriga möjlighet att träffas under trevliga och avslappnade former
 • Skapa nätverk för anhöriga
 • Samverka med intresseföreningar och andra organisationer
 • Enskilda samtal/samtalsgrupp/hembesök
 • Anhörigvårdarkort

Det finns också möjlighet att ansöka om avlösning i hemmet, ledsagning, korttidsvistelse, växelvistelse och annat stöd via biståndshandläggare.

Tjörn                tjorn.se/omsorghjalp/anhorigaochfrivilliga

Anhörigstöd finns för dig som vårdar eller har stor omsorg om någon närstående. Anhörigstöd kan genom ett personlig utformat stöd underlätta livssituationen och medverka till en ökad livskvalitet, för både dig som vårdar och för den du vårdar.

Du kan få hjälp med

 • Avlösning i hemmet
 • Avlastning genom dagverksamhet
 • Korttidsboende för den du sköter

Innehållet i stödet formas utifrån dina behov.

Öckerö             ockero.se/omsorg-och-stod/anhoriga-och-frivilliga

Du som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder kan få anhörigstöd. Syftet med stödet är att minska fysisk och psykisk belastning. Du får tid för dig själv, samt information och kunskap om din roll när det gäller att hjälpa och stödja den närstående.

Vad kan jag få hjälp med?

Innehållet i stödet formas utifrån dina behov. Det kan till exempel innebära:

 • Avlösning i hemmet
 • Anhöriganställning
 • Avlastning genom dagverksamhet
 • Korttidsboende för den du sköter

Kommunens anhörigsamordnare finns till för dig som är familjemedlem, släkting eller vän och som hjälper eller stödjer en närstående, som på grund av långvarig sjukdom, ålder eller fysisk-/psykisk- och/eller intellektuella funktionshinder inte klarar vardagen på egen hand.

Samordnarens uppdrag är att:

 • ge råd och stöd anpassat till den enskildes livssituation
 • informera och vid behov hjälpa till att förmedla rätt kontakter, som kan underlätta i vardagen
 • erbjuda hembesök och vid behov upprätta stödplaner
 • kartlägga behovet av utbildning och anordna temadagar
 • samordna anhörigstödet i de olika verksamheterna som bedrivs inom socialförvaltningen
 • samverka med ideella organisationer, församlingar samt VG-regionen
 • ta emot synpunkter och klagomål för att utveckla kommunens anhörigstöd

 

Personligt ombud                    personligtombud.se/

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor.

Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag.

Personligt ombud arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare.

Personligt ombud är en frivillig och kostnadsfri verksamhet.

Göteborg         brackediakoni.se/vara-verksamheter/personligt-ombud-goteborg

Härryda           Saknar PO

Kungälv            kungalv.se/omsorg--hjalp/psykisk-ohalsa/personligt-ombud/

Mölndal            Saknar PO

Partille             Saknar PO

Stenungsund https://stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/funktionsnedsattningfunktionshinder/psykiskfunktionsnedsattning/personligtombud.4.103ac628131982171d880009408.html

Tjörn                Saknar PO

Öckerö              Saknar PO 

För boende i Göteborgs Stad


Lots                 

goteborg.se/wps/portal/enhetssida/lots-for-barn-och-vuxna-med-funktionsnedsattning

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning samt vägledning till rätt myndighet eller instans.


Familjestödsenheten
                          agrenska.se/Familjestodsenheten/

Familjestödsenheten vänder sig till familjer med barn, tonåringar och unga vuxen som har svårigheter med koncentration, uppmärksamhet, impulsivitet, inlärning, tvång eller beteende. Vi erbjuder t.ex. telefonrådgivning, stödsamtal, föreläsningar och föräldrautbildningar. Familjestödsenheten drivs av Ågrenska på uppdrag av Göteborgs kommun och vänder sig till familjer i Göteborg.


Funktionsrätt Göteborg - Individstöd                          
funktionsrattgbg.se/individstod/

Individstödet drivs av Funktionsrätt Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad.

Hos oss kan du som bor eller verkar i Göteborg få råd, stöd och vägledning kring frågor som rör funktionshinder. Vi vänder oss till personer med funktionsnedsättning, deras anhöriga och närstående.

Du kan kontakta oss om du:

 • Vill ha information om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Behöver stöd i din kontakt med myndigheter i frågor som rör funktionshinder
 • Inte har fått det stöd och den hjälp som du har rätt till

Funktionsrätt Göteborgs individstöd kan exempelvis bistå vid ansökningar, anmälningar eller överklaganden. Vi informerar om vilket bistånd eller vilka insatser som finns för personer med funktionsnedsättning. Vi tar inte över samhällets ansvar utan är ett stöd för den enskilde.

Vår rådgivning är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt.

Vi är fristående från myndigheter och är partipolitiskt och religiöst obundna.