Just nu är föreningen med i fyra olika projekt:

 • Allas likhet inför lagen
  Drivs av LaSSe Brukarstödcenter med medel från Allmänna arvsfonden.
  Projektet vill göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till kunskap om allmän juridik. Projektet ger bland annat rådgivning och stöd vid överklaganden.
  En webbportal har lanserats med enkel och begriplig information om sådant man som medborgare förväntas känna till för att klara sig i vardagen.
  http://allaslikhetinforlagen.se/
  http://lassekoop.se/allas-likhet-infor-lagen/


 • KomIgång Online
  Drivs av Dart (DART – kommunikations- och dataresurscenter) i samarbete med Barnneuropsykiatri (BNK), Logopedmottagning barn och ungdom, Central barnhälsovård, Habilitering & Hälsa, Barn och ungdomspsykiatri och Specialistcentrum barn och unga och ingår i Barnuppdraget, utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård.
  Syftet med projektet är att ta fram ett stöd för föräldrar vars förskolebarn står i kö till utredning eller behandling av kommunikationssvårigheter. Detta stöd ska finnas tillgängligt online via 1177 Stöd och behandling och bygga på den väl beforskade utbildningen AKKtiv KomIgång.
  https://www.vgregion.se/ov/dart/dart/forskning/projekt/komigang-online/


 • Vägen ut! ‒ Smartconsulting
  Drivs av Vägen ut! ‒ kooperativens intresseförening. Projektets syfte är att skapa arbetstillfällen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målet är att starta upp ett arbetsintegrerande socialt företag inom IT-området där målgruppen får arbetsträning och anställning.
  I samarbete med målgruppen och expertis inom IT ska verksamheten byggas upp. Fokus ska ligga på att dels ta fram en stödstruktur runt målgruppen och dels på att få in uppdrag inom IT-området. Stödet till målgruppen kommer till stor del utgå från befintliga metoder men anpassas till det nya området. Tillsammans med IT-branschen ska projektet utveckla metoder och arbetssätt som ger målgruppen kunskap om och kontakter i branschen och långsiktiga uppdrag.
  https://www.arvsfonden.se/projekt/alla-projekt/projektsidor/vagen-ut-smartconsulting


 • Projektet KomBo - Kommunikationsstöd till personer med kommunikativa svårigheter i boende och daglig verksamhet ska utveckla en modell för implementering av evidensbaserat kommunikationsstöd och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i LSS-verksamheter. Syftet är att öka möjligheterna för personer med nedsatt kommunikationsförmåga att få sina rättigheter tillgodosedda i sitt boende eller vid sin dagliga verksamhet.

  Projektet genomförs av DART - Kommunikations- och dataresurscenter i nära samverkan med Autism- och Aspergerförbundet och Riksförbundet FUB. I projektet medverkar även LSS-anordnare över hela landet, såväl privata som offentliga.

  Startar hösten 2021

 

Toppbild: https://pixabay.com/users/geralt-9301/