Genom Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor (GRF) representeras föreningen i en referensgrupp som träffar Grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen regelbundet. I referensgruppen finns, utöver Autism- och Aspergerföreningen distrikt Göteborg, representanter från Synskadades riksförbund i Göteborg (SRF), Funktionsrätt Göteborg, Föreningen för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (FUB) och Barnplantorna (Riksförbundet för barn med Cochleaimplantat och barn med hörapparat).

Referensgruppen fick till sig frågor rörande grundsärskola och resursskolor från förvaltningen. Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg skickade ut dessa frågor till sina medlemmar. Vid ett möte i mars fick förvaltningen till sig en sammanfattning av de svar som kommit in. En återkommande kommentar var vikten av rätt kompetens för att kunna ge elever i behov av särskilt stöd rätt stöd i skolan. 

I svaren från medlemmarna rankade de flesta tydligt kompetens högre än närhet till skola, men valmöjlighet måste finnas, som för andra barn. Det är viktigt att transporter fungerar på ett tillfredsställande sätt. Andra viktiga faktorer är att inte sätta ihop barn med väldigt olika behov i samma grupp, att skapa en lugn, trygg och förutsägbar miljö med trygga och närvarande vuxna under hela skoldagen, från att man lämnar hemmet tills man kommer hem och att även raster och fritids fungerar.

Anpassningar och stöd ska utformas efter individens behov och det måste då också finnas olika skollösningar, från att gå i ordinarie klass med stöd till anpassad resursskola och flexibla lösningar däremellan. God samverkan med anhöriga och andra berörda parter är viktigt och att vid behov ta in expertstöd från t ex SPSM, habilitering m.fl.

Grundskoleförvaltningen fick med sig de kommentarer och svar som referensgruppen presenterade. De kommer nu gå vidare i sin omorganisation och kommer att återkoppla till referensgruppen när de har kommit längre i sitt arbete.

 

Stort tack för alla svar på frågorna!