Snabblänkar

Länkar

Lämna gärna förslag på länkar. Maila dem till ordföranden här.

 

Autism & Aspergerförbundet
www.autism.se

Utbildningscenter Autism
www..autism.se/utbildningscenter

 

Andet utbildning och förlag – aspergerföretaget

Ett företag som drivs helt av aspergare. Verksamheten är utbildning om Aspergers syndrom och högfungerande autism (AS/HFA). Speciellt med inriktning på vuxenlivet och med positivt fokus på utveckling, före bilder och arbete.

www.andet.se 

 
 

Attention - riksorganisation för personer med neuro-psykiatriska funktionshinder. 
www.attention-riks.nu

FUB - FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. På vår hemsida hittar du massor av information om oss, fakta om utvecklingsstörning mm. 
www.fub.se

 

Pedagogiskt perspektiv

Vi är ett kunskapsföretag som vill öka förståelsen för barn, ungdomar och vuxna personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi erbjuder föreläsningar, utbildningar och konferenser i egen regi och ger också uppdragsföreläsningar och uppdragsutbildningar.

www.pedagogisktperspektiv.se

 

Pavus utbildning

Pavus Utbildning anordnar föreläsningar och kurser, och ger ut böcker inom områdena psykiatri och neuropsykiatri.

www.pavus.se

 
 

SHIA - Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening är en ideell förening med 26 medlemmar (svenska handikapporganisationer som är aktiva i internationellt utvecklingssamarbete) 
www.shia.se

Mirakom är ett företag som utvecklar, producerar och säljer böcker för bildkommunikation. Här på hemsidan kan du se Mirakoms produktutbud som är en bildpärm, veckobok och ett litet fickminne. 
www.mirakom.se

Autismforum är en webbplats och ett bibliotek som drivs av Handikapp & Habilitering inom Stockholms läns sjukvårds-område. Uppdraget är att samla, bearbeta och förmedla kunskap om autism för att den ska bli lättare att hitta och lättare att förstå. Det mesta av informationen är dock giltig över hela landet. 
autismforum.se

Försäkringskassan - Försäkringskassan administrerar de försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen. Försäkringskassan har 16 000 medarbetare. I varje län finns ett länskontor. Totalt finns cirka 240 försäkringskontor. Huvudkontoret ligger i Stockholm. 
www.fk.se
www.forsakringskassan.se

Specialpedagogisk Skolmyndigheten har till uppgift att främja tillgången till
läromedel för barn, elever och vuxna med funktionshinder och därigenom underlätta
för skolhuvudmannen att skapa en likvärdig skola. För att stimulera
läromedelsproduktion på den kommersiella läromedelsmarknaden finns
produktionsstöd.
www.spsm.se

Socialstyrelsen - rollen som expert- och tillsynsmyndighet innebär att Socialstyrelsen genom normering, tillsyn och kunskapsförmedling påverkar huvudmän och yrkesverksamma. Socialstyrelsen har också en rad specifika uppgifter riktade till huvudmän, professionella grupper och enskilda personer. Myndigheten är en tung remissinstans. 
www.socialstyrelsen.se 

Skolverkets uppgift är att ha en samlad kunskap om hur barnomsorgen och skolan ser ut och fungerar, och att föra ut den kunskapen.
www.skolverket.se

Region Jämtland Härjedalen - har som främsta uppgift att erbjuda en god hälso- och sjukvård samt tandvård till alla som bor eller vistas i Jämtland Härjedalen. Därför finns ett väl utbyggt nät av vårdgivare i hela länet – både landstingets egna verksamheter och privata vårdgivare som finansieras av landstinget.
www.regionjh.se 

Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) Region Jämtalnd Härjedalen www.regionjh.se/barnhab
Barn-och ungdomshabiliteringen ( BUH ) är en verksamhet som ger stöd till barn och ungdomar, 0-20 år samt deras anhöriga.
Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar på neurologisk grund, som ger svårigheter i vardagen. Det kan till exempel vara utvecklingsstörning, rörelse-hinder eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.