• sprida kännedom om och öka förståelsen för autismspektrumtillstånd och de svårigheter funktionsnedsättningen medför

 

  • företräda de intressen som personer med autismspektrumtillstånd
    och deras närstående har i samhället

 

  • samarbeta med myndigheter och andra relevanta aktörer för att bereda personer med autismspektrumtillstånd utbildning, sysselsättning, vård, stöd och det boende som på bästa sätt är anpassat till den enskilde individens behov och förutsättningar

 

  • verka för upprättande av och stöd för erforderliga verksamheter och boendeformer som behövs

 

  • verka för bästa möjliga förhållanden för barn, ungdomar och vuxna, så att de i största möjliga utsträckning kan leva som andra, med full delaktighet i samhället

 

  • främja samarbetet med andra organisationer inom funktionshinderrörelsen

 

  • verka för att kontakt skapas mellan närstående och personal

 

  • i övrigt verka för att Autism Sverige's ändamål stöds och fullföljs