Syftet med föreningens arbete är att

  • Sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter som funktionsnedsättningen medför för personer med autismspektrumtillstånd
  • Stödja personer med autismspektrumtillstånd och deras närstående vid kontakter med myndigheter med mera i samhället
  • Påverka beslutsfattare inom kommun och regioner så att personer med autismspektrumtillstånd och deras anhöriga får den hjälp de behöver
  • Samarbeta med myndigheter och organisationer för att personer med autismspektrumtillstånd ska få den vård, utbildning, sysselsättning och det boende som på bästa sätt är anpassat till den enskilde individens behov och förutsättningar
  • Verka för bästa möjliga förhållanden för barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd så att de i största möjliga utsträckning kan leva ett normalt liv i samhället

Autism Västmanland är ett av 24 distrikt inom Autism Sverige.