Remissvar

Vad är ett remissvar?

Innan regeringen beslutar i ett ärende skickas ärendet till myndigheter och
organisationer, så kallade remissinstanser. Regeringen vill veta vad remissinstanserna tycker och det främsta syftet är att ta reda på vilka konsekvenser förslaget kan få om det genomförs. Remissinstansernas svar kallas remissvar.

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
remisspromemorian om behörighet att undervisa i specialskolan,
diarienummer (U2018/02429/S)

Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Ett reklamlandskap i förändring - konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld (SOU 2018:1)

Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och
den rättspsykiatriska vården (Diarienummer S2017/01566/FS)

Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning (S2017/07389/FST)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Promemoria om kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( S2017/07389/FST)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Förslag gällande timplan för grundsärskolan, specialskolanrespektive sameskolan, föreskrifter om grundsärskolans kursplaner samt kunskapskrav iårskurs 3 i grundsärskolan (2017:782)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Förslag till reviderad läroplan för förskolan, diarienummer (2017:783)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR