Remissvar

Vad är ett remissvar?

Innan regeringen beslutar i ett ärende skickas ärendet till myndigheter och
organisationer, så kallade remissinstanser. Regeringen vill veta vad remissinstanserna tycker och det främsta syftet är att ta reda på vilka konsekvenser förslaget kan få om det genomförs. Remissinstansernas svar kallas remissvar.

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (ärendenummer: 2019-44)

Läs remissvaret som PDF-fil här

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)

Läs remissvaret som PDF-fil här

 

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende förslag till ändring av LSS avseende andning och sondmatning (S2019/00767/FST)

Läs remissvaret som PDF-fil här

 

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende betänkande Samspel för hälsa (SOU 2018:80)

Läs remissvaret som PDF-fil här