Remissvar

Vad är ett remissvar?

Innan regeringen beslutar i ett ärende skickas ärendet till myndigheter och
organisationer, så kallade remissinstanser. Regeringen vill veta vad remissinstanserna tycker och det främsta syftet är att ta reda på vilka konsekvenser förslaget kan få om det genomförs. Remissinstansernas svar kallas remissvar.

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende promemoria: Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna (U2020/00176/UH) 

Läs hela remissvaret här