Remissvar

Vad är ett remissvar?

Innan regeringen beslutar i ett ärende skickas ärendet till myndigheter och
organisationer, så kallade remissinstanser. Regeringen vill veta vad remissinstanserna tycker och det främsta syftet är att ta reda på vilka konsekvenser förslaget kan få om det genomförs. Remissinstansernas svar kallas remissvar.

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (ärendenummer: 2019-44)

Läs remissvaret som PDF-fil här

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om arbetsanpassning (2014/105206)

Läs remissvaret som PDF-fil här:

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om utfärdanden av intyg i hälso- och sjukvården (4.1.1-15242/2018)

Läs remissvaret som PDF-fil här:

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11)

Läs remissvaret som PDF-fil här:

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende En andra chans och en annan chans – ett komvux i tiden (SOU 2018:71)

Läs remissvaret som PDF-fil här:

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. SOU 2018:57 (Dnr Ku2018/01470/KI )

Läs remissvaret som PDF-fil här:

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar över remisspromemoria om Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m. (Dnr U2018/03059/GV)

Läs remissvaret som PDF-fil här:

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende förslag på föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet med tillhörande konsekvensutredning (Dnr 2017:1098)

Läs remissvaret som PDF-fil här:

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende förslag till reviderade allmänna råd om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola med nytt avsnitt om urval till gymnasiesärskolans nationella program (Dnr 2017:01384)

Läs remissvaret som PDF-fil här:

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över: Med undervisningsskicklighet i centrum– ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)

Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över: förslag till ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet: Läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:44), Läroplan för gymnasiesärskolan (SKOLFS 2013:148) och Läroplan för vuxenutbildningen (SKOLFS 2012:101)

Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
remisspromemorian om behörighet att undervisa i specialskolan,
diarienummer (U2018/02429/S)

Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Ett reklamlandskap i förändring - konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld (SOU 2018:1)

Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och
den rättspsykiatriska vården (Diarienummer S2017/01566/FS)

Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning (S2017/07389/FST)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Promemoria om kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ( S2017/07389/FST)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Förslag gällande timplan för grundsärskolan, specialskolanrespektive sameskolan, föreskrifter om grundsärskolans kursplaner samt kunskapskrav iårskurs 3 i grundsärskolan (2017:782)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR  

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Förslag till reviderad läroplan för förskolan, diarienummer (2017:783)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR