Om oss

Telefon: 0706-00 19 12
 
 
Autism & Aspergerföreningen Jämtlands län är en intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar, vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd genom att bland annat:
 
  • sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter som funktionsnedsättningen medför för dem och deras närstående

  • företräda dem och deras närståendes intressen i samhället

 

  • samarbeta med myndigheter och sammanslutningar för att bereda dem den vård, utbildning, sysselsättning och det boende som på bästa sätt är anpassat till den enskilde individens behov och förutsättningar

 

  • verka för upprättande av och stöd för erforderliga verksamheter och boendeformer

 

  • verka för bästa möjliga förhållanden för barn, ungdomar och vuxna, så att de istörsta möjliga utsträckning kan leva ett normalt liv i samhället

 

  • främja samarbetet med andra handikapporganisationer

 

  • verka för att kontakt skapas mellan närstående och personal

 

  • i övrigt verka för att Autism- och Aspergerförbundets ändamål stöds och fullföljs