Vi försöker uppnå detta mål genom att dels sprida kunskap om autism/AS och påverka beslutsfattare inom länet så att personer med autism/AS och deras anhöriga får tillgång till den hjälp och det stöd som de behöver, dels genom att inom föreningen träffas, ha kul samt stötta varandra.

Vi påverkar idag genom vårt deltagande i Funktionsrätt Värmlands arbete, genom att svara på remisser från olika myndigheter och andra samhällsinstanser samt genom att samla in information åt Autism- och Aspergerförbundet om hur olika frågor hanteras och fungerar i länet. Några medlemmar sitter med i eller har kontakt med sin kommuns funktionshinderråd/tillgänglighetsråd.

Vi sprider kunskap genom de föreläsningar och kurser vi anordnar.

Vi umgås och stöttar varandra i träffgrupper och i samband med andra aktiviteter.

Vi vill

  • skapa positiva mötesplatser för personer med funktionshinder, deras föräldrar och andra närstående,
  • samla och sprida vår gemensamma kunskap genom olika träffar och aktiviteter,
  • arbeta för att barn, ungdomar och vuxna i Värmland med autism/AS och andra autismliknande tillstånd ska få bästa möjliga förutsättningar till skola, arbete, sysselsättning, fritid och boende,
  • stödja föräldrar till barn och ungdomar med dessa funktionshinder,
  • samarbeta med myndigheter och samhällets olika funktioner som kommer i kontakt med autismspektrumtillstånd, till exempel skolor, boenden, verksamheter, vård med flera.