Förslag till dagordning:

 

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande, och sekreterare för mötet
 3. Val av två justerare tillika rösträknare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Upprättande och justering av röstlängd
 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 7. Föredragning och behandling av styrelsens årsredogörelse
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet
 11. Fastställande av medlemsavgifter 2025
 12. Fastställande av ersättningar under innevarande år
 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år
 14. Val av ordförande
 15. Val av styrelseledamöter
 16. Val av styrelsesuppleanter och fastställande av ordning för inträde i styrelsen
 17. Val av revisor och revisorssuppleant
 18. Val av valberedning
 19. Val av ombud jämte ersättare till riksmötet 2024
 20. Behandling av inkomna motioner samt förslag framlagda av Autism Värmlands styrelse
 21. Övriga frågor
 22. Mötet avslutas

OBS! Anmälan senast 25 mars. Länk kommer att skickas ut i god tid innan möte, tillsammans med årsmöteshandlingar.

Anmäl dig här >>