Kontaktuppgifter till projektledarna/skolombuden:

cecilia.lindwall@sv.se

076-104 44 04

jenny.kraftling@sv.se 

070-855 39 02

 

Varför startar vi ett skolprojekt?

Erfarenheten visar att skolan är den enskilt största gemensamma nämnaren till psykisk ohälsa för barn och ungdomar med autism. När skolan inte fungerar drabbas inte enbart det aktuella barnet/ungdomen utan hela familjen.

Att verka för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga med autism är ett oerhört stort område. Därför har föreningens arbetsgrupp för skolfrågor beslutat att huvudfokus ska ligga på att genomföra insatser som kan förebygga ohälsa. Detta vill vi göra genom att vi med erfarenhet, stöd och tips bidrar till att förbättra skolan och skolgången för målgruppen. 

I projektet ingår även omvärldsbevakning och kunskapsspridning till distriktets medlemmar och skolor i länet i frågor som rör skolan. Projektledarna ansvarar för att organisera föreläsningar i föreningen, samt att delta på några av föreningens aktiviteter för medlemmar, med skolfrågor som tema.

Skolombudens uppgift är förutom att stötta medlemmar i skolfrågor även att verka för kunskapsspridning och påverkansarbete med fokus på skolsituationen för elever med autism, riktat till politiker och andra beslutsfattare inom det egna distriktet. Skolombuden representerar sin distriktsförening och agerar även som en länk mellan distriktet och vårt förbund, Autism Sverige.

Under projektets gång är ett av målen att ta fram en ”självhjälpsguide” som vi kommer att lägga ut här på hemsidan. Här kan vårdnadshavare starta, som känner att de inte har kunskap om hur skolans riktlinjer och organisation ser ut och vilka rättigheter till stöd ens barn/ungdom har. Ett annat mål med denna guide är att underlätta för vårdnadshavare som ofta redan är hårt belastade i livssituationen, att lätt hitta argument och kunskap för att orka stå på sig för sina barns och ungdomars rättigheter.

Guiden kommer att innehålla:
- olika lagar och riktlinjer som ska underlätta för vårdnadshavare och andra att få klarhet i vad som gäller så att de kan driva sitt barns ärende, 

- mallar för dem som känner sig osäkra på hur de kan formulera sig eller bara vill spara tid för att exempelvis framföra sina önskningar, överklaganden eller krav.

Om dialogen med skolan eller insatserna ändå uteblir eller inte fungerar, kan skolombudet sedan kopplas in och stötta de anhöriga och skolan i hur de kan jobba vidare.

Vi uppdaterar denna sida fortlöpande.