Varmt välkommen till föreningsårsmöte 2023.

Årsmötet är öppet för alla som är intresserade av vår förening och våra aktiviteter, men det är endast medlemmar som kan vara med och ta beslut.

Årsmötet är lokalföreningens högst beslutande organ och därför årets viktigaste möte.

 

Datum & tid: 29 mars kl. 18.00 i Gävle. (OBS – porten är låst så kom i tid)

Vi ses i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Drottninggatan 6 i Gävle.

Du anmäler dig genom att skicka ditt namn och din mailadress till: gavleborg@autism.se

 

Under mötet kommer vi följa upp det föregående verksamhetsåret och välja en styrelse för nästkommande verksamhetsår.

Vill du lämna förslag om något att ta upp till beslut på årsmötet skriver du en motion och skickar till gavleborg@autism.se senast 15 mars.

 

Vi bjuder på smörgåstårta och dricka så därför vill vi ha din anmälan senast 22 mars. 

 

 

Dagordning för årsmöte 2023-03-29

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet.
  3. Val av sekreterare för mötet.
  4. Val av två justerare och tillika rösträknare.
  5. Fastställande av dagordning.
  6. Upprättande och justering av röstlängd.
  7. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
  8. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.
  9. Fråga om ansvarsfrihet.
  10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
  11. Fastställande av ersättningar under innevarande år.
  12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2023.
  13. Val av ordförande.
  14. Val av övriga styrelseledamöter.
  15. Val av styrelsesuppleanter.
  16. Val av revisor.
  17. Val av valberedning.
  18. Behandling av inkomna motioner.
 3. Övriga frågor.
 4. Mötet avslutas.