Snabblänkar

Bibliotek

Hela Autism och Aspergerföreningen i Uppsala läns biblioteket finns numera på Infoteket:

 

Böcker och film

 

Följande böcker och filmer finns tilll utlåning :

Lena Andersson red.
Sociala berättelser och Seriesamtal teori och praktik
(Riksföreningen Autism 2001)
Boken beskriver teorin bakom och ger praktisk handledning i att använda sociala berättelser och seriesamtal.
 
Jannik Beyer, Lone Gammeltoft
Autism och lek
(Liber 1998)
Boken vill ge inspiration till att utveckla leken hos barn med autism. En praktiskt inriktad bok.
 
 
Vanna Beckman, Margareta Kärnevik, Helen Schaumann
Gång på gång  Pedagogik vid autism
(Natur och kultur 1994)
En praktiskt inriktad bok med konkreta förslag på hur man kan utveckla barns möjligheter till självständighet i ett livsperspektiv.
 
Gunilla Bergström
Ramsor och tramsor med Bill och Boll
En bilderbok för den som fått ett barn eller ett syskon med funktionshinder, skriven av ”Alfons´ ” mamma som själv har en dotter med autism.
 
Gunilla Bergström
Tokigt och klokigt – mera rim om Bill och Bolla
Fristående fortsättning på Ramsor och tramsor.
”Det går upp – och går ner – precis som hos er! – men ibland går det visst ÄNNU mer upp-å-ner!!!”
 
Gunilla Brattberg
Enastående: Självbiografisk berättelse om livet med högfungerande autism
(Värkstaden 1999)
En personlig och privat berättelse om livet med högfungerande autism skriven
av en person som fått sin diagnos sent i livet.
 
Maud Deckmar
Freds bok
(Ord och tanke 1998)
En berättelse skriven av en mamma till en ung man med autism. Boken tar
upp omvärldsreaktioner, människosyn, möten med personal mm.
 
Uta Frith
Autism Gåtans förklaring
(Liber utbildning 1994)
Boken innehåller historiska beskrivningar, kliniska observationer och resultat av egen och andras forskning.
 
Gunilla Gerland
En riktig människa
(Cura 1996)
En självbigrafisk berättelse skriven av en kvinna som fått autismspektrumdiagnos i vuxen ålder. Boken bidrar i hög grad till förståelse för de, ibland förbryllande, svårigheter som personer med autism har.
 
Gunilla Gerland red.
På förekommen anledning – om människosyn, ”bilologism” och autism
(Cura 1998)
Boken vill ”ta död på” myter kring människans biologi i allmänhet och kring
autism i synnerhet. Essäer skrivna av bl.a. Eva Mandre, PC Jersild och Bodil
Jönsson.
 
Christopher Gillberg, Theo Peeters
Autism  Medicinska och pedagogiska aspekter
(Cura  2002)
En grundläggande bok med många fallbeskrivningar som betonar vikten av
utbildning och specialiserade kunskaper för såväl föräldrar som personal.
 
 
Patricia Howlin, Simon Barom-Cohen och Julie Hadwin
Lära barn med autism att ”läsa”  andras tankar och känslor
Handbok för lärare och föräldrar
(Cura 2001)
Boken undersöker sambandet mellan bristande ” theory of mind” och andra
funktionshinder och beskriver metoder som tillämpas för att förbättra förmågan
att förstå hur andra människor tänker –mentalisering.
Praktiskt inriktad ”steg-för-steg- metodik”.
 
Fredrika M Miranda-Linne´
Individuals with Autism Spectrum Disorders
Teaching, Language and Screening.
(Avhandling Uppsala Universitet 2001)
 
Lena Nylander
Autismspektrumstörningar hos vuxna
(Riksföreningen Autism 2001)
Skriften som klargör vad man har att vinna med en riktig diagnos och som betonar vikten av specialiserad neuropsykiatrisk kunskap
vänder sig främst till personal inom psykiatrin men även till personer med diagnos och deras anhöriga.
 
 
Annika Pfannenstill
Rättssociologiska studier inom området autism
Rättsanvändning i en kunskapskonkurrerande miljö
(Avhandling i Lunds universitet 2002)
En undersökning av hur personer med autism och autismliknande tillstånd har behandlats av olika myndigheter i deras sökande efter vård och omsorg.
 
Stuart Powell och Rita Jordan red.
Autism – leka, lära och leva. En handbok för praktiskt lärande
(Cura  1998)
Huvudförfattarna argumenterar för ett undervisningssätt som tar hänsyn till det speciella ”autistiska” sättet att tänka och lära sig
men framhåller att det finns flera sätt att nå målet.
 
Marc Segar
En överlevnadsguide för personer med Asperger syndrom
(Riksföreningen Autism 1999)
Författaren som själv har diagnosen ger tips och råd till personer med Asperger syndrom men boken riktar sig också till anhöriga och personal.
 
Kari Steindal
Aspergers syndrom Att förstå och hjälpa personer med Asperger syndrom och högfungerande autism
(Riksföreningen Autism 1997)
Boken/häftet vänder sig till anhöriga och personal i syfte att de bättre ska kunna känna igen, förstå och hjälpa personer med Asperger syndrom och högfungerande autism.  Praktiska exempel och citat.
 
Lena Söderberg
Livstecken Språkutvecklingen hos en döv pojke med autism
(Riksföreningen Autism)
En berättelse om en personlig assistents arbete med att ge en döv pojke med autism ett språk. Arbetssättet är tillämpbart på alla barn med autism.
 
Lorna Wing
Autism-spektrum  Handbok för föräldrar och professionella
(Cura 1998)
Lorna Wing , en centralgestalt inom autismspektrumområdet, ger en både bred och djup information med tyngdpunkt på praktiskt tillämpbara strategier.
 
Hans Östman
Hur skolan kan hjälpa elever med Asperger syndrom  Mina råd och tips
(Riksföreningen Autism)
Råd och tips till lärare och personal om vad de kan göra för att underlätta för en elev med Asperger syndrom i skolan. 
VIDEO /DVD

Asperger syndrom inifrån
Porträtt av sju vuxna personer med diagnosen.  De berättar om sig själva , sin bakgrund, skoltid och liv som vuxna.
(Riksföreningen Autism 2001)
 
”På väg 2 – mot vuxenlivet”
Uppföljning av filmen På väg- specialpedagogik vid autism.
Filmen skildrar samma ungdomar som i första filmer men fyra år senare..
Ungdomarna har autism och är på tidig utvecklingsnivå.
(Riksföreningen Autism 2001)
 
”Hjärnan och beteendet – om barn som är annorlunda
Filmen dokumenterar vardagsproblem och behandlingsmöjligheter för barn med
autism, Asperger syndrom. ADHD/DAMP och Tourettes syndrom.
 
”Et liv med autisme”
En video om prognos, livslöp, diagnos, tidlige tiltak og opplaerning.
Porträtt, intervjuer och samtal med personer med autism, anhöriga
och professionella.
Svensk text
 
”De små stegen”
En informationsfilm om autismmottagningen vid Barn-och ungdomshabiliteringen
i Uppsala. Intervjuer av föräldrar och beskrivning av behandlingsmöjligheter inom
habiliteringen.
Barn- och Ungdomshabiliteringen i Uppsala län 2001
 
”Autism – svårigheter och möjligheter”
Video och bok. Beskrivning av funktionshindret och vilka svårigheter det för med sig.
Intervju med Gunilla Gerland och föräldrar till barn med autism. Specialpedagogik
och förhållningssätt.
Lämpligt för personalutbildning.
Specialpedagogiska institutet 2002.
Bill & Bolla (DVD)
Filmatisering av Gunilla Bergströms bok.