Påverkan

 • Vi ska sprida informationsmaterial och ge information om autism t ex till studerande som gör specialarbeten om autism, BVC, skolhälsovården etc.

 • Kunskapsspridning; Vi ska ordna och/eller närvara vid föreläsningar och konferenser samt delta vid arrangemang som berör vårt intresseområde.

 • Utredning/diagnos; Vi ska fortsätta att kräva att mer resurser avsätts till HABV så att väntetiden för utredning inte överstiger en månad och att fler pedagoger för uppföljning finns.

  Vi ska även arbeta för att alla som bedöms ha ett autismspektrumtillstånd utreds av HABV.

  Vi ska fortsätta arbeta för ökad kunskap inom psykiatrin om biologiska funktionstillstånd som t ex autism.

 • Informationsträffar; Samverka med HABV inför informationsträffar för föräldrar.

 • Skolan; Vi ska på olika sätt arbeta för att skolorna skaffar sig kunskap om autism. Vi ska stötta föräldrarna vid deras kontakt med skolan.

 • Vuxenlivet; Vi ska arbeta för att vuxna personer med autism får en anpassad bostad med det stöd som krävs. 

  Alla vuxna ska erbjudas ett meningsfullt arbete/daglig verksamhet anpassat till deras behov, förutsättningar och intressen. 

  Det ska också finnas god tillgänglighet till fritidsaktiviteter och kulturellt utbud.

 • Lättläst; Vi ska arbeta för att samhällsinformation och litteratur finns tillgänglig i form av lättlästa texter. Det är en demokratifråga och en förutsättning för att

  personer med autism ska kunna få tillgång till läsglädje med böcker och att kunna ta del av information om aktiviteter, annan samhällsinformation och beslut som rör dem själva.

 • Funktionsrätt Sörmland; Vi ska fortsätta att vara medlem i och göra vår röst hörd i Funktionsrätt Sörmland

 • Samarbete med andra organisationer; Vi ska fortsätta samarbeta med t ex FUB, RBU och Attention.

Aktiviteter för medlemmar

 • Lokalavdelningar/anhöriggrupper; Arbeta för att det bildas och sedan stötta lokalavdelningar/anhöriggrupper ute i kommunerna för att skapa kontakt mellan medlemmarna på lokal nivå. Lokalavdelningar/anhöriggrupperna är också viktiga för att få ett ökat inflytande i kommunerna.

 • Medlemsaktiviteter; Vi ska genomföra olika former av medlemsaktiviteter, t ex baddagar, familjeträffar, föräldraträffar. Vi ska sträva efter att återuppta syskon- och vuxenträffar.