Verksamhetsplan för Autism Södermanland för 2024

Detta förslag till verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i 1, dels föreningens interna arbete, 2, dels vad för påverkansarbete föreningen ska bedriva samt 3 dels medlemsaktiviteter som förening ska/kan hålla.

Föreningens interna arbete

 1. Vi ska arbeta med att utveckla styrelsens, men också i vidare mening föreningens egen kompetens om autism.
 2. Vi ska arbeta med att centrala roller i styrelsen och föreningen tillsätt i syfte att skapa en långsiktigt hållbar förening
 3. Styrelsen ska utveckla beskrivning där vi dels klargör vår roller samt hur vi ska arbeta gemensamt under 2024. Detta ska byggas på våra gemensamma värderingar.
 4. Vi ska arbeta med att stärka vårt samarbete med Autism Sveriges övriga distriktsföreningar
 5. Vi ska aktivt arbeta för att Autism Sveriges styrelse och kansli fokuseras på att stödja vår och andra distriktsföreningars behov på regional samt lokal nivå.

Föreningens påverkansarbete

 1. Vi ska sprida information och kunskap om autism genom: a)Funktionsrätt Sveriges distrikts- samt lokalorganisation/er. b) Vara aktiva på egna och andras sociala media c, Utveckla och skriva debattartiklar avsedda för lokaltidningar i Södermanland.
 2. Vi ska arbeta med att stärka vårt samarbete med FUB, RBU samt Attention lokalt samt regionalt.
 3. Vi ska initiera samverkan med MDU samt yrkesinriktade universitets-utbildningar i syfte att dels påverka framtida profession, dels ge möjligheter till studenter med diagnos att finna varandra och bygga ett professionellt nätverk. Vi ska också sträva efter att vara relevant partner för studenter som skriver fördjupningsarbete.
 4. Vi ska arbeta mot att utveckla samarbeten med anhörighetcentrum i kommunerna vårt län i syfte om att stödja anhöriga till barn, ungdomar samt vuxna med autism.
 5. Vi ska utveckla vårt samarbete med studieförbundet vuxenskolan i Södermanland.

Föreningens medlemsaktiviter

 1. Vi ska sträva efter att skapa lokalavdelningar till autism Södermanland alternativ engagerade medlemmar i hela länet i syfte att erbjuda möjlighet till aktiviteter i hela länet.
 2. Vi ska erbjuda anhörigträffar i minst två kommuner med möjlig närvaro via distans.
 3. Vi ska erbjuda både fysiska samt medlemsträffar på distans i länet (medlemsfika, medlemsdialog) i syftet att berätta om vår verksamhet, skapa förutsättning för socialisering samt (till styrelsen) bidra till förståelse av vad våra medlemmar önskar för framtida aktiviteter.
 4. Vi ska erbjuda träffar och mötesplatser enbart för medlemmar med autism men också för dem med autism som saknar medlemskap i syfte om att öka vårt medlemsantal och för att öka dialog och därmed inkluderingen från medlemmar med diagnos.
 5. Vi ska fortsatt under 2024 lyssna och förstå vad våra medlemmar önskar anordna för aktiviteter under verksamhetsåret och specifikt hösten 2024.