Autism och autismliknande tillstånd beror på en medfödd eller tidigt förvärvad hjärnfunktionsstörning. Symtomen brukar delas in i tre huvudgrupper

  • svår begränsning av förmågan till ömsesidig kontakt

  • svår begränsning av förmågan till ömsesidig kommunikation

  • svår begränsning av fantasi, lek, beteenden och intressen.

För att nå framgång med träning och habilitering så måste den bygga på kunskap om autism och autismliknande tillstånd.

Vi behövs

Föreningen är en intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd bland annat genom att

  • sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter funktionshindret medför för dem och deras familjer

  • verka för att det skapas anpassad undervisning, boende och sysselsättning

  • skapa kontakt mellan föräldrar och personal.