Vi behövs

Föreningen är en intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd bland annat genom att

  • sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter funktionsvariationen medför för dem och deras familjer

  • verka för att det skapas anpassad undervisning, boende och sysselsättning

  • skapa kontakt mellan föräldrar och personal.