Om oss

Autism & Aspergerföreningen Halland

Våra viktigaste informationskanaler är vår hemsida, våra medlemsutskick samt vår medlemstidning "Ögonblick". Den utkommer med 4 nummer per år. Medlemmar med egen diagnos får även tidningen "Empowerment".

Vi är en intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd genom att bland annat:

  • sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter som funktionshindret medför för dem och deras närstående
  • företräda dem och deras närståendes intressen i samhället
  • samarbeta med myndigheter och sammanslutningar för att bereda dem den vård, utbildning, sysselsättning och det boende som på bästa sätt är anpassat till den enskilda individens behov och förutsättningar
  • verka för upprättande av och stöd för erforderliga verksamheter och boendeformer
  • verka för bästa möjliga förhållanden för barn ungdomar och vuxna, så att de i största möjliga utsträckning kan leva ett normalt liv i samhället
  • främja samarbetet med andra handikapporganisationer
  • verka för att kontakt skapas mellan närstående och personal
  • i övrigt verka för att riksföreningens ändamål stöd och fullföljs

 

Autism & Aspergerförbundets arbete på det nationella planet

Förutom att ge information, råd och juridiskt stöd till medlemmarna arbetar Autism- och Aspergerförbundet också med intressepolitik och opinionsbildning. Att uppvakta politiker i riksdagen, skriva en debattsartikel eller ett remissvar på en statlig utredning - det är några olika sätt som Autism- och Aspergerförbundet använder i arbetet för att förbättra villkoren för våra medlemmar.
Ibland gör vi det ensamma, ibland tillsammans med andra när vi kan vinna i styrka genom att flera argumenterar för samma sak.
Informella kontakter med handläggare på departement och myndigheter, liksom med politiker och journalister är också en del av arbetet.

Våra remissvar, skrivelser och andra dokument som har med vårt intressepolitiska arbete att göra hittar du i menyn här på sidan.