Överklaga beslut om LSS

Om du är missnöjd över ett beslut gällande LSS kan du göra en överklagan.  

Eftersom LSS är en rättighetslag kan du överklaga beslut till domstol, som i sin tur kan ändra vad exempelvis en kommun har bestämt. Första steget är att be om en omprövning. Om du efter omprövning fortfarande är missnöjd med beslutet kan du göra en överklagan. 


Steg 1: Omprövning
 

Om du är missnöjd med ett beslut om en insats ska du be kommunen ompröva sitt beslut. Myndigheten kommer då att göra en ny bedömning av ärendet. De tar också hänsyn till om det har tillkommit några nya omständigheter eller handlingar.  

Det finns ingen exakt mall för hur begäran om omprövning går till. Vilka handlingar som ska bifogas och vart den ska skickas varierar mellan ärendetyper och myndigheter. Du hittar informationen i besvärshänvisningen som finns bifogad i beslutet. Har du inte fått någon sådan ringer du handläggaren och ber om att få den hemskickad.   


Steg 2: Överklagan 
 

Om myndigheten inte ändrar sitt beslut efter en omprövning och du fortfarande är missnöjd, kan du överklagabeslutet till förvaltningsrätten.  

Om du vill överklaga förvaltningsrättens dom gör du det i kammarrätten. För att ett mål ska prövas i kammarrätten krävs ett så kallat prövningstillstånd. Det innebär att domstolarna enbart tar upp ärenden som är principiellt intressanta och där lagen kan behöva förtydligas.  

Slutligen kan du överklaga kammarrättens beslut i Högsta förvaltningsdomstolen, som är den sista instansen. 

Längst ned på sidan finns en länk till information om hur du går tillväga för att överklaga ett myndighetsbeslut.  

 

Film

Se även vår informationsfilm Att överklaga LSS. Filmen hittar du om du scrollar ner en liten bit på sidan. Länk till informationsfilmerna.

 

Länkar

Läs mer om att överklaga myndighetsbeslut på Sveriges Domstolars webbplats. Länk till Sveriges Domstolar

Ladda ner blankett om begäran av omprövning på Förskringskassans webbplats. Länk till Försäkringskassan

Ladda ner vår exempelmall för överklagan Länk till mall för överklagan