Ompröva och överklaga beslut om LSS

 

Om du är missnöjd med ett beslut gällande LSS kan du begära att kommunen omprövar sitt beslut. I nästa steg kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten.   

I beslutet som du har fått från kommunen står det hur du ska göra för att överklaga. Till exempel vilka handlingar som ska skickas med. Tänk på att överklagandet ska skicka in inom en viss tid, oftast tre veckor. 


Steg 1: Omprövning
 

Om du är missnöjd med ett beslut om en insats ska du be kommunen ompröva sitt beslut. Kommunen kommer då att göra en ny bedömning av ärendet. De tar också hänsyn till om det har tillkommit några nya omständigheter eller handlingar.  

Det finns ingen exakt mall för hur begäran om omprövning går till. Vilka handlingar som ska bifogas och vart den ska skickas varierar mellan ärendetyper och myndigheter. Du hittar informationen i besvärshänvisningen som finns bifogad i beslutet. Har du inte fått någon sådan ringer du handläggaren och ber om att få den hemskickad.   


Steg 2: Överklagan 
 

Om kommunen inte ändrar sitt beslut efter en omprövning och du fortfarande är missnöjd, kan du överklagabeslutet till förvaltningsrätten 

Om du vill överklaga förvaltningsrättens dom gör du det i kammarrättenI de flesta fall krävs det ett så kallat prövningstillstånd för att kammarrätten ska ta upp målet. Om kammarrätten inte ger sådant tillstånd kommer förvaltningsrättens dom att stå fast. Det framgår av domen om prövningstillstånd krävs och vad du då ska göra.  

Kammarrätten ger prövningstillstånd i dessa fall: 

  • När kammarrätten är tveksam till om förvaltningsrätten dömt rätt. 
  • Om det behövs för att kammarrätten ska kunna bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt. 
  • Om det är viktigt för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor. 
  • När det annars finns synnerliga skäl, till exempel att förvaltningsrätten har begått ett allvarligt fel i handläggningen. 

Slutligen kan du överklaga kammarrättens beslut i Högsta förvaltningsdomstolen, som är den sista instansen. Även till Högsta förvaltningsdomstolen krävs prövningstillstånd. Det är väldigt få fall som tas upp till prövning i den sista instansen.  

 

Om att överklaga myndighetsbeslut på www.domstol.se (öppnas i nytt fönster)

 

Om överklagan i förvaltningsrätten på www.domstol.se (öppnas i nytt fönster) 

 

Om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen (öppnas i nytt fönster)

 

Försäkringskassans blankett för begäran av omprövning (pdf-fil)

 

Förbundets exempelmall för överklaga (word-fil)