Bilstöd

Uppdaterad november 2008


Ekonomiskt stöd för inköp och anpassning av bil eller annat fordon kan ges till personer med varaktiga funktionsnedsättningar som har väsentliga förflyttningssvårigheter eller svårigheter att använda allmänna kommunikationer. Stödet kan även ges till föräldrar och andra personer som har barn med funktionsnedsättning i sin vård. Bidrag kan vissa fall också ges för körkortsutbildning. Bidraget kan sökas vart nionde år. 

Regler om bilstöd finns i Förordning (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder. Hela lagtexten går att läsa på
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1988:890

Bidrag kan alltså ges till den som på grund av varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller anlita allmänna kommunikationer. Med varaktigt menas att funktionsnedsättningen i princip ska vara bestående eller åtminstone finnas under den tid bilen ska användas, d v s i nio år. Svårigheterna att förflytta sig på egen hand eller med allmänna kommunikationer ska vara återkommande och kan ha både fysiska (tex dålig balans, rörelsehinder, allergi) och psykiska orsaker (tex social fobi).

Förutom att man uppfyller varaktighetskravet och har förflyttningssvårigheter, krävs att man tillhör någon av de personkretsar som räknas upp i 5 § i förordningen. Dessa är:

1. Personer med egen funktionsnedsättning som är under 65 år och som behöver bilen för att kunna resa till arbetet, utbildning eller rehabilitering. Sådant bidrag kan lämnas även till den som inte innehar körkort.
 
2. Person med funktionsnedsättning som är under 65 år och som tidigare har tillhört personkrets 1, men som nu har lämnat arbetsmarknaden och har sjuk- eller aktivitetsersättning.

3. Person med funktionsnedsättning som är mellan 18 och 50 år och som inte hör hemma i personkretsarna 1 eller 2. För sådant bidrag gäller att den bidragsberättigade själv skall använda fordonet som förare.

Bidrag kan även ges till en förälder med funktionsnedsättning som har barn under 18 år och till en förälder som har barn med funktionshinder. Förutsättningen för bidrag i de fallen är att bilen behövs för förflyttning tillsammans med barnet.

Bilstöd omfattar fyra olika bidrag: Ett grundbidrag, ett inkomstprövat anskaffningsbidrag, anpassningsbidrag samt bidrag för körkortsutbildning. Bidrag för anskaffning lämnas inte för fordon som anskaffats innan beslut om rätt till bidrag har meddelats. Man måste alltså söka bidrag och invänta beslut innan man köper bilen. Anpassningsbidrag kan dock sökas för befintligt fordon.

Grundbidragets storlek är beroende av dels vilken grupp av bilstödsberättigade den sökande tillhör (egen funktionsnedsättning eller förälder till barn med funktionsnedsättning), dels vilket fordon den sökande har för avsikt att köpa (mindre buss, motorcykel mm).

Anskaffningsbidraget är inkomstprövat och för den eller de som har en årlig bruttoinkomst om mer än 160 000 kr per år utgår inget anskaffningsbidrag. För föräldrar till ett funktionshindrat barn räknas inkomsterna samman. Barnets eventuella inkomster påverkar inte bidragets storlek.

Anpassningsbidrag lämnas för kostnader i samband med att fordonet utrustas med olika specialutrustning som kompenserar den enskildes funktionsnedsättning. Bidrag ges inte för utrustning som är standard eller normalt förekommande tilläggsutrustning vid inköp av bilar i den aktuella prisklassen. Vad som är normalt förekommande ändras med tiden och den tekniska utvecklingen. Anpassningen måste också vara kopplad till ett behov som uppstått på grund av funktionsnedsättningen. Ett generellt behov av trafiksäkerhetshöjande utrustning, tex antisladdsystem, är inte tillräckligt för att bidrag ska ges. Behovet kan behöva styrkas med läkarintyg.

Bidrag till körkortsutbildning lämnas till den som har beviljats bilstöd till anskaffning av motorfordon, som tillhör personkrets 1 och som dessutom är eller riskerar att bli arbetslös och det bedöms att körkortsutbildningen kan leda till ett stadigvarande arbete.

Ansökan görs hos försäkringskassan på särskild blankett. Till ansökan skall bifogas ett läkarutlåtande om funktionshindret och hur det inverkar på förflyttningsmöjligheterna. Handläggare vid försäkringskassan har en skyldighet att hjälpa till med ansökan. Innan försäkringskassan fattar beslut i ärendet skall den sökande underrättas om och få tillfälle att yttra sig över de uppgifter som tillförts ärendet av annan än den sökande. Om man fått avslag på sin ansökan kan man begära omprövning av försäkringskassans beslut. Görs ingen ändring av beslutet, eller ändras beslutet bara till viss del, kan man överklaga kassans beslut till länsrätten och därefter eventuellt vidare till kammarrätt och regeringsrätt. I de två sistnämnda instanserna krävs prövningstillstånd och det är mycket svårt att få. Om man får nya läkarintyg kan det i stället vara bättre att göra en ny ansökan. Om man väljer att överklaga har man två månader på sig från den dag man fick beslutet. 
 
Vid frågor om bilstöd går det bra att kontakta förbundsjurist Catharina Granath, tel 08-441 02 22 eller 
catharina.granath@autism.se