Ansöka om LSS

 

 

För att kunna få en LSS-insats behöver du göra en ansökan. 

 

Hur ansöker jag om LSS? 

  • Börja med att kontakta din kommun och fråga efter en LSS-handläggare. Kommunen är skyldig att ge dig information och vägledning i frågor om LSS.  Oftast ansvarar regionen för rådgivning och personligt stöd och kommunen för övriga insatser. Men det kan variera runt om i landet. Kommunen ansvarar för samordningen om du behöver stöd från både kommun och region. 

  • Det finns inga formkrav kring LSS-ansökan, men det är bra att göra en skriftlig ansökan. 

  • Beskriv tydligt vad du behöver hjälp med utifrån den sökta insatsen. Om du till exempel söker ledsagarservicför att kunna delta i aktiviteter, beskriv på vilket sätt ledarsagaren behövs och hur många timmar i månaden du uppskattar att du behöver stödet.  

  • I ansökan behöver du styrka din diagnos och vilka svårigheter du har, till exempel med läkarintyg eller psykologutlåtande. 

  • Efter att du lämnat in din ansökan gör handläggaren först en bedömning av om du omfattas av lagen, det vill säga om du tillhör någon av de tre personkretsarna. Om du gör det kommer handläggaren att göra en bedömning av din livssituation, vilka behov du har och om du kanske redan får den hjälp du behöver. I bedömningen ska stor hänsyn tas till dina egna önskemål och tankar.   

Fler tips vid ansökan 

 


Skriftligt beslut

När kommunen är klar med utredningen får du ett beslut. Alla beslut från kommunen ska vara skriftliga och du kan överklaga om du inte är nöjd.

Om att överklaga beslut om LSS

 


Om du ska flytta
 - förhandsbesked 

Om du ska flytta till en annan kommun ska den kommunen redan före flytten tala om vilka stöd du har rätt till, det kallas förhandsbesked. Ett sådant besked har till syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning att flytta mellan olika kommuner.