Stöd i skolan

Vi håller på att omarbeta flikarna som rör stöd i skolan. Anledningen är att det från och med 1 juli 2019 är en rad förändringar i skollagen. Det handlar bland annat om Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser. Läs mer om det hos Skolverket

 Det är skolans uppgift att skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. När en elev har behov av stöd för att nå målen för utbildningen ska hen ges sådant stöd. Rätten att få stöd är lika stark som rätten att få undervisning.

Om det framkommer att en elev riskerar att inte nå de kunskapsmål som ska nås i ett eller flera ämnen ska det först ges stöd i form av extra anpassningar  inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Om det befaras att en elev trots stöd i form av extra anpassningar inom ordinarie undervisning inte kommer att nå de kunskapsmål som ska nås i ett eller flera ämnen ska rektor se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds.

När den pedagogiska utredningen har gjorts ska det upprättas ett åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet ska elevens behov av särskilt stöd dokumenteras. Det ska också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas samt vem som ansvarar för detta.

För att få extra anpassningar eller särskilt stöd krävs ingen formell diagnos. Det är elevens förutsättningar och behov som är ledande samt att det är elevens möjlighet att nå målen som är i centrum. En diagnos kan underlätta för att säkerställa att rätt stöd sätts in men när det gäller elever med autism är det dessutom oerhört viktigt att stödet är individuellt utformat.

För att kunna ge rätt stöd krävs samverkan med föräldrar och med elevhälsan. Om det finns brister i kompetens inom skolan kan det vara bra att samverka med till exempel habiliteringen. Skolan kan även få gratis råd och handledning från Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM.

 

Om skolan inte ger tillräckligt stöd
Om ditt barn inte får det stöd eller den hjälp du anser att hen behöver vänder du dig i första hand till rektor. Får du inte gehör hos rektor kan du gå vidare till huvudmannen. Huvudmannen är kommunen (skol- eller utbildningsförvaltning) och ansvarar för kommunens hela skolverksamhet. Om det är en fristående skola är huvudmannen skolans styrelse, det vill säga de som driver skolan. Ett sista steg är att anmäla till Skolinspektionen. Skolinspektionen utreder om skolan har följt de bestämmelser som gäller och kan kräva att skolan ändrar sitt arbete så att bestämmelserna följs.

Skolinspektionens hemsida hittar du här: Skolinspektionen

Om du vill överklaga ett åtgärdsprogram vänder du till Skolväsendets överklagandenämnd: Överklagandenämnden

Skolverkets allmänna råd för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram hittar du här: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

I underrubrikerna till vänster kan du läsa mer om varje stödåtgärd.