Stöd i skolan

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att barn och ungdomar med autism ska få rätt förutsättningar för att klara skolan. Enligt skollagen har skolan ansvar för alla elevers kunskapsutveckling och ska snabbt sätta in stödinsatser om det behövs.  

Genom att sprida kunskap om autism kan vi se till att beslutsfattare förstår hur man kan ge stöd till barn med autism på bästa sätt. Rätten att få stöd är lika stark som rätten att få undervisning! 

När en elev behöver stöd 

Om en elev har svårt att uppfylla kunskapskraven går man tillväga på följande sätt: 

  1. Eleven får i första hand stöd i form av extra anpassningar, inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det kan till exempel vara att eleven får hjälp att planera och strukturera ett schema över skoldagen. 
  2. För vissa elever räcker det inte med extra anpassningar för att nå kunskapsmålen. I de fallen ska skolan göra en pedagogisk utredning om särskilt stöd. Det är rektorns ansvar att se till att utredningen påbörjas i god tid. 
  3. När utredningen är färdig, och om stödbehovet fastställts, ska skolan upprätta ett åtgärdsprogram för särskilt stöd. Rektor beslutar om åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet dokumenteras elevens behov av särskilt stöd och vilka åtgärder som behövs. Det ska också framgå när åtgärderna följs upp, utvärderas och vilka som ansvarar för detta. OBS! det kan gälla flera ämnen och flera kan vara ansvarig för att åtgärderna genomförs och följs upp och utvärderas. Man behöver också vara konkret och beskriva i detalj vad som behöver göras. Många missar detta och det blir snarare än lista än något som man arbetar med. 

 

Film

Se även vår informationsfilm Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Filmen hittar du om du scrollar ner en bit på sidan.  Länk till informationsfilmerna.

I menyn till vänster kan du läsa mer om olika stödinsatser.