Autism

 

Autism

Autism och autismliknande tillstånd är ett allvarligt funktionshinder som beror på en medfödd eller tidigt förvärvad hjärnfunktionsstörning. I Sverige föds årligen ca 100 barn med autism, de flesta av dessa är pojkar. Autism förekommer ofta tillsammans med andra funktionshinder som begåvningsnedsättning, epilepsi, syn- och hörselskador. Symptomen innefattar begränsningar av förmågan till ömsesidigt samspel med andra människor, språklig och icke-språklig kommunikation samt svår begränsning av fantasi, lek, beteenden och intressen. Svårighetsgraden av autism kan variera, och personer med autism har därför olika behov av hjälp och stöd

Personer med autism har framförallt svårigheter att utveckla ömsesidiga sociala och känslomässiga relationer med andra. De har också nedsatt förmåga att använda sig av ögonkontakt, mimik, gester och kroppshållning i socialt samspel. Vidare har de svårt att få och behålla kamratkontakter och delar inte spontant glädjeämnen och aktiviteter med andra.

Personer med autism har en försenad talutveckling och ungefär hälften talar inte alls. De senare kan ibland sig att kommunicera med hjälp av bilder eller tecken och ha god hjälp av detta. De som lär sig tala har ofta språkliga avvikelser t ex svårigheter att inleda och upprätthålla ett samtal, ett sterotypt tal med många upprepningar eller "egna" ord, tolkar språket konkret och bokstavligt samt avvikande intonation och satsmelodi.

Barn med autism leker inte som andra barn varierande, spontana låtsas- eller rollekar. De tycks inte bry sig om leksaker eller använder dem på ett avvikande sätt genom att t ex snurra på eller skramla med leksaksbilen istället för att köra med den. Barn såväl som vuxna kan periodvis helt uppslukas av speciella ensidiga intressen, saker eller aktiviteter och bryr sig då inte om något annat. En del är mycket rutinbundna och reagerar kraftigt för små förändringar som t ex var man sitter eller i vilken turordning man gör olika saker. Många har avvikande ensidiga och stereotypa rörelsemönster, som att vagga fram och tillbaka, snurra runt, vifta eller klappa med händerna.

Personer med autism kan också ha ett annorlunda sätt att uppfatta och tolka sinnesintryck. Det gäller framför allt känsel och ljud. En del visar t ex ingen reaktion på starka ljud men kan däremot reagera på mycket svaga ljud.

En tidig diagnos, noggrann information till alla berörda och anpassade stödåtgärder är grunden för att på sikt hjälpa barnet att utvecklas. Den naturliga utgångspunkten för detta arbete är för det växande barnet en speciellt anpassad föreskole- och skolgång och för den vuxne ett anpassat boende och daglig verksamhet. Med tidig, väl planerad och tillrättalagd undervisning kan personer med autism trots sina svårigheter göra stora framsteg. De kan genom olika former av kommunikation lära sig både att bättre förstå sin omvärld och människorna i den och att själva göra sig förstådda. De flesta kan lära sig att klä sig, äta, sköta sin hygien, klara enklare hushållsarbete osv. De som har en normal eller god begåvning kan också med rätt stöd ta in skolkunskaper och några kan t o m klara högre studier. Som vuxna kan några fungera relativt självständigt även om de oftast har kvar vissa av sina särdrag. De allra flesta behöver dock omfattande hjälp och stöd

Källa: Autism - vad är det? RFA