Snabblänkar

Vad finns det för stöd?

 

Akut stöd

autism.se/akut_stod

Nationellt

autism.se/insatser_och_stod 

autism.se/informationsfilmer

Under 2020 erbjuder förbundet alla medlemmar, som har frågor kring autism, extra stöd genom Utbildningscenter Autisms konsulter. Ni ges möjlighet att prata med en erfaren konsult som har autismspecifik kompetens.

Ni når konsulterna på telefon 08-420 030 50.

Telefontider (gäller ej helgdagar):

Tisdag 18.00 - 20.00

Torsdag 18.00 - 20.00

För boende i Västra Götalandsregionen


Råd och stöd enligt LSS          
vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/patient/lss/

Vad är råd och stöd enligt LSS?

Det kan vara rådgivning och samtalsstöd, vägledning för att bättre förstå sin funktionsnedsättning, förstå och beskriva sina behov, information om vart man vänder sig för att få rätt stöd och hjälp eller information om samhällets stöd.

  • Råd- och stödinsatser är ganska kortvariga och begränsade
  • Råd och stöd enligt LSS är inte att ge behandling eller psykoterapi

Om du vill ha råd- och stöd enligt LSS måste du ansöka om det.


LaSSe Brukarstödcenter        
lassekoop.se/

LaSSe Brukarstödcenter finns till för alla som söker kunskap, information eller råd om livsvillkor och samhällsinsatser för personer med funktionsnedsättning.

LaSSe Brukarstödcenter vänder sig till personer med funktionsnedsättning och deras närstående samt organisationer verksamma inom funktionshinderområdet. Verksamheten förstärker individens förmåga att leva ett liv utifrån egna önskemål och behov genom rådgivning, information, gruppaktiviteter och utbildning.

Organisationen är en självständig aktör, ägd av anställda med erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning. LaSSe Brukarstödcenter är politiskt och religiöst obundet och har heller inget intressepolitiskt program. Vi arbetar med enskilda ärenden utifrån de problem som besökarna möter i sin vardag.

LaSSe Brukarstödcenter erbjuder individuell rådgivning. Vi vänder oss till dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Västra Götalandsregionen. Närstående är också välkomna!

Kommunspecifikt stöd


Anhörigstöd
 

Alingsås         alingsas.se/anhorigstod

Anhörigstödet i Alingsås kommun vänder sig till dig som hjälper eller stödjer en person som på grund av ålder, funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom inte klarar sin vardag på egen hand. Anhörig kan vara make/maka, barn, föräldrar, annan släkting eller god vän.

Bollebygd     Närståendestöd endast för äldre

Borås              boras.se/omsorgochstod/stodtillanhoriga

Anhörigstöd är till för dig som stödjer eller hjälper en person som har missbruks- eller beroendeproblem, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller hög ålder. Det kan vara en familjemedlem, släkting eller god vän. Du behöver inte bo med personen för att du ska räknas som anhörig.

Herrljunga    herrljunga.se/omsorg-och-stod/anhorigstod

Anhörigstöd är för dig som ger stöd eller vårdar en närstående som har missbruk, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller hög ålder. Den närstående kan vara familjemedlem, släkting eller god vän. Du behöver inte bo med personen för att du ska räknas som anhörig.

Lerum             lerum.se/Omsorg-och-stod/Anhoriga-och-frivilliga/

Anledningen kan vara den närstående har en funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, långvarig sjukdom, missbruk eller hög ålder. Lerums kommun erbjuder förutom vägledning och information, olika former av stöd för dig som är anhörig.

Mark               mark.se/invanare/stod-och-omsorg/anhorigstod2

Anhörigstöd är till för dig som stödjer eller hjälper en person som har missbruks- eller beroendeproblem, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionshinder eller hög ålder.

Svenljunga    svenljunga.se/omsorg--stod/anhorigstod-och-frivilligt-arbete

Med anhörigvårdare menas att familjen, släkten eller vänkretsen vårdar eller stöttar en närstående som inte klarar vardagen på egen hand.

Tranemo        tranemo.se/?s=anh%C3%B6rigst%C3%B6d

Stödet spritt på olika områden.

Ulricehamn   ulricehamn.se/stodochomsorg/anhorigstod/

Stödjer du en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt eller har en beroendeproblematik? För många är det naturligt och positivt att hjälpa eller stötta en familjemedlem/närstående som av någon anledning inte klarar av vardagen på egen hand. Men man kan också känna oro eller förtvivlan, eller brottas med dåligt samvete och tycka att man aldrig räcker till. Anhörigskapet kan vara föränderligt och oförutsägbart och man står som anhörig ofta i beredskap.

Vårgårda       Endast för äldre

 

Personligt ombud                    personligtombud.se/

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor.

Ombuden arbetar på den enskildes uppdrag.

Personligt ombud arbetar fristående från myndigheter och vårdgivare.

Personligt ombud är en frivillig och kostnadsfri verksamhet.

 

Alingsås          alingsas.se/personligt-ombud

Bollebygd     bollebygd.se/omsorgochstod/funktionsnedsattning/psykiskfunktionsnedsattning/personligtombud

Borås             boras.se/omsorgochstod/funktionsnedsattning/personligtombud

Herrljunga     Saknar personligt ombud

Lerum             lerum.se/Omsorg-och-stod/Psykisk-ohalsa/Psykiskt-funktionshinder/Personligt-ombud/

Mark               mark.se/invanare/stod-och-omsorg/socialpsykiatri/personligt-ombud/

Svenljunga    svenljunga.se/omsorg--stod/psykisk-ohalsa/personligt-ombud

Tranemo        tranemo.se/stod-och-omsorg/personligt-ombud/

Ulricehamn   ulricehamn.se/stodochomsorg/funktionsnedsattning/po/

Vårgårda        vargarda.se/medborgare/omsorg-och-stod/psykisk-ohalsa/personligt-ombud.html

 

För boende i Borås Stad


Följa med-kortet

Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva ta med en extra person som stöd vid olika arrangemang och aktiviteter. Om du har ett Följa med-kort kan du ta med en vän gratis på olika aktiviteter i Borås Stad. Kortet är personligt och du väljer själv vem som ska följa med dig.

Mer information hittar du här: www.boras.se/foljamedkort