Skolenkät 2018

Autism- och Aspergerförbundets skolenkät 2018 visar att bara 44 procent av eleverna med autism når målen i svenska, engelska och matematik. Skolfrånvaron har ökat sedan förra enkäten.

Skolenkäten genomförs för att undersöka hur skolan fungerar för barn med autism (inklusive Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd). Enkätens målgrupp är medlemmar i Autism- och Aspergerförbundet med barn i åldern 2 - 21 år med någon autismdiagnos och som går i förskola, förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola. Det är Demoskop som genomfört enkäten med en webbundersökning under februari 2018 med sammanlagt 1 921 intervjuer.

Skolenkäten 2018 visar att:

  • måluppfyllelsen för ämnena svenska, engelska och matematik för elever med autism fortsatt är låg, 44 %. För grundsärskolan så låg som 32 %.
  • frånvaron har ökat till 52 %, jämfört med 46 % i förbundets skolenkät 2016. Det är i grundskolan och grundsärskolan som frånvaron har ökat sedan förra enkäten.
  • många barn, 55 %, har frånvaro redan i grundskolans årskurs 1-3, vilket är en tydlig försämring sedan förra enkäten.
  • flickor har betydligt högre frånvaro än pojkar i årskurs 7-9, både i grundskolan och i grundsärskolan.

Enkäten ger starkt stöd för de frågor Autism- och Aspergerförbundet driver om ökad kunskap om autism, läroplanernas innehåll, tidiga individanpassade insatser, fysisk/social/pedagogisk tillgänglighet, resurstilldelning m.m. I den nya delen om förskolan syns tydligt att behovet av förbättring är stort även där.


Ladda ner rapporten som PDF-fil här: Skolenkät 2018

 

diagram_skolfranvaro