Särskolan är till för de elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav. Elever med autism utan intellektuell funktionsnedsättning ska gå i vanlig grundskola.

Frågan om eleven ska tas emot i särskolan eller inte prövas av barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande i särskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs.

Det finns grundsärskola, gymnasiesärskola och komvux som särskild utbildning för vuxna.

Kan föräldrar bestämma om barnet ska gå i särskola?

Om barnets vårdnadshavare inte lämnar sitt medgivande till att barnet tas emot i särskolan, ska barnet gå i vanlig grundskola. Ett barn får dock tas emot i särskolan utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa.

Beslut om mottagande i särskola kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Skolverkets information om grundsärskolan för vårdnadshavare (öppnas i nytt fönster)

Skolverkets information för lärare om grundsärskolan (öppnas i nytt fönster)

Skolverkets information för lärare om gymnasiesärskolan (öppnas i nytt fönster)

Skolverkets information för lärare om Särvux - komvux som särskild utbildning för vuxna (öppnas i nytt fönster)