Parallellutredning till LSS-utredningen

 

Den samlade funktionsrättsrörelsen har noga följt den statliga översynen av LSS och presenterat en serie egna ställningstaganden.    

Mellan 2016 och 2019 pågick den så kallade LSS-utredningen. Syftet med utredningen var att genomföra en total översyn av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den 10 januari 2019 överlämnades utredningens betänkande till regeringen.  

Parallellt med den statliga utredningen har den samlade funktionsrättsrörelsen följt den statliga översynen och tagit fram egna ställningstaganden i olika centrala frågor i LSS. Vår jurist Maria Sivall och förbundets förra ordförande Eva Nordin-Olson har representerat Autism- och Aspergerförbundet i arbetsgruppen. 

Nedan beskrivs parallellutredningens ställningstaganden i korthet. Utformning av ställningstaganden återstår för tre av LSS insatser och publiceras inom kort.

 

Råd & stöd

Råd och stöd handlar om rådgivning och stöd från en person som har särskilda kunskaper om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder. Insatsen behöver utvecklas för att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska uppnå goda levnadsvillkor och få möjlighet att delta i samhällslivet i enlighet med LSS ursprungliga intentioner.  Läs hela ställningstagandet här: Råd & stöd

Ledsagarservice

Insatsen ledsagarservice syftar till att underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättningar att med stöd av en följeslagare komma ut och delta i samhällslivet. Insatsen är mycket betydelsefull för att kunna komma ut i samhället och bör kvarstå som självständig insats. Läs hela ställningstagandet här: Ledsagarservice

Kontaktperson

Insatsen kontaktperson ska hjälpa till att bryta den enskildes isolering genom samvaro och hjälp till fritidsverksamhet. Att ha vänner och vara en del av en gemenskap är centralt för välbefinnandet och människors hälsa därför bör insatsen kvarstå i sin nuvarande lydelse. Läs hela ställningstagandet här: Kontaktperson

Boende för barn

Insatsen ska ses som en kompletterande stödform till föräldrahemmet som bidrar till att barn och ungdomar med funktionsnedsättning får ett fungerande vardagsliv. Insatsen är en förhållandevis liten insats i LSS, men med mycket stor betydelse för berörda barn och föräldrar och ska kvarstå som självständig insats. Läs hela ställningstagandet här: Boende för barn

Bostad för vuxna

Insatsen bostad med särskild service ska bestå av fullvärdiga lägenheter och det ska erbjudas dygnet-runt-stöd, utifrån den enskildes behov. Den nya insatsen som utredaren föreslår kallas ” personlig service och boendestöd” hur detta stöd ges och utformas är av avgörande betydelse för uppfyllelsen av lagens principer och intention. Det råder oklarhet hur detta stöd ska ges för en person som bor i en bostad med särskild service. Läs hela ställningstagandet här: Bostad med särskild service

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet finns för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Daglig verksamhet är en insats som för många skapar meningsfull sysselsättning och vardagligt sammanhang och den ska fortsatt ingå i LSS. Läs hela ställningstagandet här: Daglig verksamhet

 


Frågeställningar kring centrala begrepp

Huvudmannaskap
Funktionsrätts utgångspunkt är att frågan om huvudmannaskap måste utgå från vad som bäst uppfyller LSS intentioner. Det saknas fortfarande en konsekvensanalys av de olika alternativen, vilket omöjliggör ett välgrundat ställningstagande.

Här kan du läsa ställningstagandet om huvudmannaskap: Funktionsrätts  syn på huvudmannaskap inom LSS

 

Centrala begrepp
I direktiven till den statliga översynen av LSS står det att lagen är svårtolkad och man bör utreda om vissa begrepp därför behöver definieras tydligare.Handikappförbundens parallella utredning av LSS, invänder mot detta och menar att begreppen måste definieras av den enskilde som omfattas av lagens insatser.

Här kan du läsa  ställningstagandet om centrala begrepp: Funktionsrätts syn på centrala begrepp inom LSS

 

Anhörigassistans
Sammanfattningsvis anser arbetsgruppen att den enskildes självbestämmande är en princip som inte får inskränkas. Föräldrars långtgående ansvar enligt Föräldrabalken får inte inskränkas för föräldrar till barn med rätt till LSS-insatser. Barns rättigheter får inte inskränkas och insatser som bidrar till Barnkonven­tionens uppfyllelse måste garantera detta.

Här kan du läsa vårt ställningstagande om anhörigassistans: Funktionsrätts syn på anhörigassistans