Pågående projekt

Alla barn har rätt till en givande fritid och meningsfulla sociala sammanhang. Dock har sex av tio barn med autism svårt att hitta fritidsaktiviteter som kan möta deras behov. Därför har Autism- och Aspergerförbundet  tillsammans med Min Stora Dag initierat projektet Hela Spektrat för att ge fler barn med autism tillgång till en givande fritid.

Projektet löper under fyra år och har två beståndsdelar. Dels kunskapshöjande seminarium med fokus på att hur vi kan skapa en bättre, mer tillgänglig fritid och dels specialanpassade lägre för barn med autism och deras föräldrar.

Läs mer här: Hela Spektrat

 


 

 

Vuxensyskon

Vuxensyskon är ett anhörigprojekt med syftet att lyfta behov och frågeställningar hos vuxna personer som har syskon med funktionsnedsättning. Målet är att skapa stöd till en grupp, som tidigare inte har uppmärksammats, med information, samtalsstöd och checklistor. Bräcke diakoni ska samarbeta med Autism och Aspergerförbundet, FUB, RBU i Göteborg med omnejd, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Östra teatern och Studieförbundet Vuxenskolan.

Projekttid: hösten 2017 – hösten 2020
Finansiär: Arvsfonden

Läs mer här: Vuxensyskon

 

RättVisat- mitt digitala kommunikationspass

Syftet är att öka barnens och ungdomarnas självkänsla och delaktighet genom att alltid ha ett rele¬vant och aktuellt kommunikationspass som de kan presentera sig själva på ett modernt och individ¬stärkande sätt. Syftet är också att underlätta för dem, kommunikativt och informativt, i de kontaktytor där de ingår och som de kommer att ingå i. Bräcke diakoni driver projektet och förbundet är med i en referensgrupp.

Projekttid: hösten 2017 – hösten 2020
Finansiär: Arvsfonden

Läs mer här: RättVisat


Hästen talar alla språk

I projektet Hästen talar alla språk ska man arbeta tillsammans med barn och unga som dels redan är engagerade i voltigeklubben Caprifolen och dels nyanlända barn och unga samt barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Syftet är att arbeta med framtagandet av musikaler där hästar och voltige används. Tillsammans ska man inom projektet överbrygga språkliga, kulturella och kognitionsmässiga olikheter.

Finansiär: Arvsfonden
Läs reportage om projektet här: Hästen talar alla språk

 

 

Nepal - ökad kunskap om autism och om organisationsuppbyggnad

Sedan 2013 driver Autism-  och Aspergerförbundet ett projekt tillsammans med AutismCare Nepal Society (ACNS) i Katmandu, Nepal. Projektet finansieras till största delen av SIDA genom den ideella organisationen MyRight medan förbundet står för en mindre del. En ny projektperiod har inletts från och med 2018.

Projektets övergripande mål är att förbättra möjligheterna till utbildning och social trygghet för personer med autism i Nepal. Projektet har som delmål att stärka ACNS som organisation, ge läkare och psykologer ökad kunskap när det gäller bland annat tidig diagnostik, att öka den specialpedagogiska kompetensen hos lärare samt att påverka myndigheterna i Nepal när det gäller att förbättra förhållandena för personer med autism i landet.

När det gäller kunskapsöverföring till lärare har två specialpedagoger, Ann-Britt Norin och Ulrika Johansson, vid ett flertal tillfällen besökt skolan för att handleda och ge utbildning på plats. Vid tre tillfällen har lärare från skolan i Katmandu besökt Sverige. De har vid varje tillfälle deltagit i en veckokurs som förbundets helägda dotterbolag Utbildningscenter Autism ger i Sunne, de har även gjort studiebesök på olika verksamheter i Stockholm samt besökt kommunikations- och dataresurscentret DART i Göteborg.

Förbundets förra ordförande, Eva Nordin-Olson, har hållit flera workshops i Katmandu. Bland annat har hon hållit en workshop om att förbereda tonårstid och vuxenblivande för föräldrar lärare och vårdare och flera workshops för hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetet med att öka kunskapen om autism hos politiker och andra beslutsfattare genomförs tillsammans med MyRights andra medlemsorganisationer som är verksamma i Nepal och MyRights landsamordnare i Nepal. Genom att flera handikapporganisationer är engagerade i landet är tanken att man lättare ska nå framgång på ett bredare plan. Under 2017 nåddes ett stort framsteg då parlamentet i Nepal antog en lag som för första gången har ett tydligt rättighetsperspektiv för personer med funktionsnedsättningar, The Disability Act 2017. I den nya lagen nämns autism som enskild funktionsnedsättning.

Läs mer på AutismCare Nepals hemsida: HÄR