Kontroll och tillsyn av LSS

Kommunen och Socialstyrelsen ansvarar för att LSS följs. 

Kommunen ansvarar för att deras verksamheter följer LSS. De ska följa upp vilka som kan få stödinsatser, ta reda på behoven av stöd och service och erbjuda det som behövs. Det gäller också när företag sköter något stöd enligt LSS.  

Socialstyrelsen ansvarar för tillsynen av alla LSS-verksamheter och ser till att kommuner och landsting följer lagen.  


Straffavgift om beslutad insats inte genomförs
 

Kommun och landsting är skyldiga att rapportera om du inte fått den insats som har blivit beslutad. Det ska rapporteras till Socialstyrelsen inom tre månader från dagen för beslutet. Om beslutet inte verkställs inom skälig tid, ska kommunen eller landstinget betala en straffavgift till staten.