Tandvård

1999 genomfördes en tandvårdsreform som syftar till att ge bättre ekonomiskt 
stöd till personer som på grund av funktionshinder eller sjukdom har särskilda tandvårdsbehov. 
Reformen innebar också att landstinget fick ansvar för viss tandvård för några grupper.

Enligt Tandvårdslagen (1985:125) har vuxna som omfattas av LSS rätt till så kallad "nödvändig tandvård" enligt de högkostnadsregler som gäller för öppenvårdsbesök inom hälso- och sjukvården. Vid tandläkarbesöket måste ett intyg för rätt till tandvårdsstöd visas upp. Intyget utfärdas vanligtvis av kommunala LSS-handläggare. 

Den som tillhör LSS personkrets skall också få uppsökande tandvård. Denna skall bestå av individuell munhälsobedömning och förmedling av kontakt med tandvården när det behövs. I den uppsökande verksamheten skall även handledning och utbildning av omvårdnadspersonalen ingå. Den uppsökande verksamheten bedrivs av den vårdgivare som tecknat avtal med landstinget om detta. 
För den nödvändiga tandvården kan patienten vända sig till vilken vårdgivare han/hon vill. 
Landstinget kan också betala ersättning för vissa individanpassade tandvårdshjälpmedel. 
Om man har ett "väsentligt ökat tandvårdsbehov till följd av kronisk sjukdom 
eller funktionshinder" kan man även ha rätt till ekonomiskt stöd från försäkringskassan. 
Det ekonomiska stödet från försäkringskassan skall göra att tandvårds-
kostnaderna inte blir större än om funktionshindret eller sjukdomen inte hade 
funnits. 
Exempel på tillstånd som kan ge rätt till stöd är funktionshinder som försvårar munhygienen, inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar och ätstörningar. Beslut enligt tandvårdslagen går inte att överklaga till domstol. 
 
Fr om den 1 juli 2008 finns möjlighet att få statligt tandvårdsstöd. Stödet består 
av ett allmänt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. För personer 20-29 år 
och över 75 år är tandvårdsbidraget 300 kr per år, för övriga 150 kr per år. Tandvårdsersättningen är ett skydd mot höga kostnader och lämnas när en 
patient under en ettårsperiod haft tandvårdskostnader över 3 000 kr. För 
kostnader i intervallet 3 000 – 15 000 kr ersätts hälften genom tandvårdsersättningen. Ersättning med 85 % lämnas för de kostnader som 
överstiger 15 000 kr. I en förordning preciseras vilka tandvårdsåtgärder som är ersättningsberättigade samt referenspriser för dessa.