Stöd vid möten

Materialet "Stöd vid möten" är tänkt att på ett enkelt och handfast sätt kunna underlätta vid kontakten med olika myndighetspersoner och yrkesgrupper. Materialet består av en kort faktatext om Aspergers syndrom och punktlistor utformade för och riktade till fem grupper: skolpersonal, personal inom hälso och sjukvård, personal på arbetsförmedlingen, tjänstemän inom kommunen samt kollegor på den egna arbetsplatsen.

Punktlistorna är utformade av personer som själva har Aspergers syndrom och autism utan utvecklingsstörning. De innehåller vanliga önskemål om hur miljön ska utformas, hur själva kontakten ska ske och vanliga svårigheter. Man kan kryssa för det som är viktigt för en själv och sedan ge listan till dem man vill. Materialet utgår alltså från den enskilde personen och ger stor möjlighet till personlig utformning.

Materialet grundar sig på broschyrer som togs fram av projektet Empowerment inom Riksföreningen Autism. Broschyrerna har sedan bearbetats inom Samlas-projektet, som bland annat syftade till att öka kunskapen om Aspergers syndrom inom Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Bearbetningen är ett samarbete mellan Samlas, Riksföreningen Autism och Autismforum.

  Läs hela materialet som pdf-fil: Stöd vid möten 

  Om Aspergers syndrom som pdf-fil: Om Aspergers syndrom 

  Till personal på Arbetsförmedlingen som pdf-fil: Arbetsförmedlingen 

  Till personal på skola som pdf-fil: Skolan 

  Till personal inom sjukvård som pdf-fil: Hälso- och sjukvård 

  Till handläggare inom socialtjänst etc. som pdf-fil: Handläggare 

  På arbetsplatsen som pdf-fil: Arbetsplatsen