Sjuk/aktivitetsersättning

Den 1 juli 2008 införs nya regler i sjukförsäkringen som i korthet går ut på följande.

Sjukpenningen begränsas till ett år. Det införs en rehabiliteringskedja som innehåller tre olika tidsgränser då prövningen av arbetsförmågan förändras. Om du varit sjukskriven i minst ett år den 1 juli kan du få förlängd sjukpenning. Den är ca 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI. Förlängd sjukpenning kan man få i högst 550 dagar.

Fortsatt sjukpenning kan man få om man har en mycket allvarlig sjukdom. Då får man även fortsättningsvis ersättning med 80 procent av SGI:n.

Den tidsbegränsade sjukpenningen upphör, men den som har tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning behåller ersättningen för den period som redan är beviljad. Om arbetsförmågan fortfarande är nedsatt när perioden med tidsbegränsad sjukersättning tar slut, finns övergångsregler som gör att äldre regler kan fortsätta att tillämpas. Dessa övergångsregler innebär att man, efter ansökan, kan beviljas tidsbegränsad sjukersättning i ytterligare maximalt 18 månader dock längst till och med december 2012.

Villkoren för sjukersättning ändras på så sätt att man enbart kan få sjukersättning om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt, det vill säga för all överskådlig framtid.

Under de första 90 dagarna man är sjukskriven har man rätt till sjukpenning om man inte kan utföra sitt vanliga arbete. Dag 90-180 har man bara rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare. Efter 180 dagar har man bara rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något arbete alls på den reguljära arbetsmarknaden. Detta sätt att bedöma rätten till sjukpenning kallas rehabiliteringskedjan och gäller fullt ut bara för den som har en anställning. För den som är arbetslös bedöms arbetsförmågan i förhållande till hela den reguljära arbetsmarknaden redan från början av sjukperioden. Om man blev sjuk före den 1 juli 2008 gäller reglerna först fr o m den 1 januari 2009.

Det införs även skärpta krav för sjukersättning (som inte är tidsbegränsad) och aktivitetsersättning. Lagändringen gäller dock inte för den som idag har sjukersättning. Dessa personer får tills vidare behålla sin ersättning. De som har aktivitetsersättning sedan tidigare får behålla den för den period som är beviljad. Möjlighet finns också att söka för en ny period.

De nya reglerna om rätten till sjukersättning innebär att den som är 30-64 år och har en arbetsförmåga som är nedsatt på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan kan få sjukersättning.

För att få sjukersättning gäller att arbetsförmågan ska vara stadigvarande nedsatt, det vill säga för all överskådlig framtid. Vid stadigvarande nedsatt arbetsförmåga måste det röra sig om kroniska sjukdomar och skador där medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering inte bedöms kunna leda till att man får tillbaka någon arbetsförmåga eller att den arbetsförmåga som finns inte kan förbättras. Arbetsförmågan måste då vara nedsatt med minst en fjärdedel.

Alla möjligheter att återgå i arbete ska dessutom ha prövats, i alla arbeten på hela arbetsmarknaden. Det inkluderar även lönebidragsanställningar och andra liknande arbeten. Det betyder att till skillnad från tidigare ska arbetsförmågan bedömas mot en vidare arbetsmarknad.

Vid bedömning av arbetsförmåga tas inte längre hänsyn till särskilda skäl som ålder, bosättningsförhållanden, utbildning eller tidigare verksamhet.

De nya reglerna för aktivitetsersättning innebär att den som är 19-29 år och har en arbetsförmåga som är nedsatt på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan kan få aktivitetsersättning. För att få aktivitetsersättning gäller att arbetsförmågan ska vara nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år. Alla möjligheter att återgå i arbete ska dessutom ha prövats, i alla arbeten på hela arbetsmarknaden. Det inkluderar även lönebidragsanställningar och andra liknande arbeten. Det betyder att till skillnad från tidigare ska arbetsförmågan bedömas mot en vidare arbetsmarknad.

Om man redan har aktivitetsersättning behåller man sin ersättning resten av den period som beslutet gäller. När den perioden tar slut finns också övergångsregler som gör att äldre regler kan fortsätta att tillämpas. Dessa övergångsregler innebär att man, efter ansökan, kan beviljas aktivitetsersättning (eller att den som fyller 30 år kan beviljas tidsbegränsad sjukersättning) i ytterligare maximalt 18 månader dock längst till och med december 2012.

Samma regler som tidigare gäller för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.

Från och med 1 januari 2009 ska personer som beviljats sjukersättning kunna påbörja eller återgå i arbete utan att försäkringskassan omprövar rätten till ersättning. Sjukersättningen ska istället minskas med hänsyn till en så kallad reduceringsinkomst enligt ett system med steglös avräkning. Reduceringsinkomsten består av förvärvsinkomster och andra pensionsgrundande inkomster med vissa undantag. Sjukersättningen minskas först när reduceringsinkomsten för ett år överstiger ett så kallat fribelopp.


Uppdaterad 2009-01-20