Särskilt pensionstillägg

Om en förälder vårdat ett barn med sjukdom eller funktionshinder under en lång tid kan ett särskilt pensionstillägg betalas ut till denna förälder då hon/han går i ålderspension. En förutsättning för att få tillägget är att pensionären, i egenskap av förälder, har vårdat barnet under minst sex år och p g a detta har avstått från förvärvsarbete. Föräldern har alltså inte fått pensionspoäng för denna tid och det särskilda pensionstillägget skall vara en kompensation för detta.

Ett rekvisit för att en förälder skall ha rätt till det särskilda pensionstillägget är att barnet, under den tid som ansökan avser, måste ha uppburit hel förtidspension eller helt sjukbidrag samt handikappersättning eller, enligt tidigare regler, invaliditets-ersättning.

Vårdår kan tillgodoräknas fr o m 1964 t o m januari 1999. Bestämmelsen gäller för föräldrar som är födda 1953 eller tidigare. Ersättning baserad på minst sex och max femton vårdår kan utgå med belopp på mellan 25 - 50 procent av prisbasbeloppet. År 2003 är prisbasbeloppet 38 600 kronor.

Rätten till särskilt pensionstillägg regleras i Lag (1990:773) om särskilt pensionstillägg för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn.