God man och förvaltare

Endast personer som är under 18 år är omyndiga (underåriga). En omyndig person får som regel inte själv råda över sin egendom eller åtaga sig förbindelser, dvs inte ta lån, ingå avbetalningsköp eller ingå liknande rättshandlingar utan samtycke från förmyndaren (vilket som regel är föräldrarna). Någon sådan inskränkning finns inte för myndiga personer. En myndig person kan emellertid på grund av ett försvagat hälsotillstånd eller liknande behöva hjälp och stöd med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom. Då kan bistånd av en god man eller förvaltare vara aktuellt.

Godmanskap
Förordnandet av god man kan aktualiseras i flera olika situationer. Bland annat då en person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. En förutsättning är dock att personen i fråga samtycker till godmanskapet eller att samtycke inte kan ges på grund av hälsotillståndet. En ytterligare förutsättning är att hjälp och stöd inte kan ges på ett mindre ingripande sätt, till exempel att den enskildes rättsliga och ekonomiska angelägenheter kan fullföljas genom en banks notariatavdelning eller angelägenheterna kan skötas genom någon släkting som fullgör uppdrag genom fullmakt.

Innebörden av ett godmanskap
Den som fått ett godmanskap anordnat har kvar sin rättshandlingsförmåga. Den gode mannens uppgift är att fungera som ett biträde åt huvudmannen och hjälpa till med de saker som den enskilde inte klarar själv. Eftersom den enskildes rättshandlingsförmåga är intakt skall den gode mannen också alltid inhämta huvudmannens samtycke. Samtycke förutsätts dock föreligga när det gäller sedvanliga rättshandlingar, exempelvis normala inköp av till exempel livsmedel, kläder och dylikt. Detta för att underlätta uppdragets fullgörande.

Uppgifterna för en god man kan variera:

  • bevaka huvudmannens rätt - se till att huvudmannen får de insatser från samhället som han eller hon har behov av (exempelvis insatser enligtLSS, förmåner enligt AFL med mera).
  • förvalta egendom - kan gälla all egendom eller viss egendom.
  • sörja för hans person - detta innebär bland annat att den gode mannen skall se till att huvudmannens ekonomiska medel blir använda till hans nytta och rekreation.

Om ett uppdrag inte är preciserat till att gälla endast ett eller två av dessa områden, omfattar det alltid samtliga tre områden. Den gode mannen skall dock alltid fullgöra sitt uppdrag omsorgsfullt och alltid handla på det sätt som bäst gagnar huvudmannen. Till skydd för huvudmannen finns det särskilda regler för den gode mannen: krav på redovisningsskyldighet, krav på samtycke från överförmyndaren vid vissa transaktioner samt regler om skadeståndsansvar.

Förvaltarskap
I vissa fall räcker inte det bistånd som ges av en god man. Då kan ett förvaltarskap aktualiseras. Förvaltarskap kan i viss mån ses som ett slags förstärkt godmanskap där förvaltaren intar en mer självständig ställning jämfört med den gode mannen. Förvaltaren har större befogenheter att själv vidta åtgärder på huvudmannens vägnar, oavsett dennes uppfattning. En förvaltare är inom ramen för sitt uppdrag inte beroende av huvudmannens samtycke utan kan agera helt självständigt. Ett förvaltarskap skall bara omfattar så mycket som behövs i det enskilda fallet. Förvaltarskap kan bara komma ifråga då ett godmanskap eller annan mindre ingripande åtgärd inte utgör ett tillräckligt stöd för den enskilde. Tanken är vidare att förvaltarskapet skall skräddarsys så att huvudmanen så långt det är möjligt behåller rätten att själv bestämma över sitt liv. Förvaltarskapet kan exempelvis avse en viss fastighet, viss angelägenhet eller en viss summa pengar. Ett begränsat förordnande fråntar inte huvudmannen rätten att ingå rättshandlingar som inte omfattas av förordnandet.

Förutsättningarna är ganska lika jämfört med vad som gäller vid förordnandet av god man. Det krävs dock inte samtycke från huvudmannan för att anordna ett förvaltarskap. Däremot krävs att det av läkarintyg eller annan utredning framgår att personen i fråga på grund av sitt tillstånd inte kan vårda sig eller sin egendom.

Vem kan var utses till god man och förvaltare?
Uppdraget skall ges till en rättrådig, erfaren och i övrigt lämpad man eller kvinna. Vem som bör utses är beroende av uppdragets natur och det är ytterst upp till tingsrätten, och ibland överförmyndaren, att besluta om vem som skall förordnas. Gäller uppdraget ett godmanskap som bara omfattar att sörja för huvudmannens person kan det ofta ligga nära till hands att förordna en nära släkting. Om det däremot gäller att sköta mer krävande egendomsförvaltning ställs det givetvis högre krav.

Ansökan
Ansökan om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap får göras av förmyndare, den som ansökan avser (om han eller hon fyllt 16 år) eller närmaste släktingar (föräldrar och syskon). Ansökan om anordnande av förvaltarskap får också göras av en god man. Det bör vidare observeras att kommunen har en skyldighet anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndaren. Kommunen har också en skyldighet att uppmärksamma överförmyndaren då behov av godmanskap eller förvaltare inte längre föreligger.

Beslut
Det är tingsrätten på den ort där den som ansökan avser har sin hemvist som fattar beslut om godmanskap eller förvaltarskap. Domstolen prövar i samband med ett sådant beslut också vem som skall fullgöra uppdraget. Senare beslut om vem som skall fullgöra uppdraget fattas av överförmyndaren.

I ärenden om förordnande av god man eller förvaltare för någon som fyllt 16 år skall domstolen eller överförmyndaren ge denna person tillfälle att yttra sig om det kan ske. Även yttrande från andra familjemedlemmar, kommunala nämnder eller vårdinrättningar kan vara aktuellt att ta in innan beslutet fattas.