Förlängt barnbidrag

Barnbidraget utbetalas till och med det kvartal barnet fyller 16 år. Om barnet studerar på gymnasiet betalar CSN studiebidrag. Studiebidraget utbetalas automatiskt på samma sätt som barnbidraget. Om barnet går kvar i grundskola, särskola eller specialskola efter det att barnet fyllt 16 år har eleven rätt till 
förlängt barnbidrag.
Liksom studiebidraget betalas även det förlängda barnbidraget ut automatiskt. 
Någon ansökan till det förlängda barnbidraget behöver sålunda inte göras. Det förlängda barnbidraget kan kombineras med vårdbidrag.
För mer information se: 
www.forsakringskassan.se