Bostadstillägg

Enligt Lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. kan under vissa förutsättningar bidrag utges bl.a. till den som är bosatt i Sverige och uppbär sjukersättning eller aktivitetsersättning. Bostadstillägget är ett inkomstprövat tillägg och även bostadskostnaden påverkar storleken.

Ansökan om bostadstillägg görs skriftligen hos försäkringskassan. Handläggare vid försäkringskassan har en skyldighet att hjälpa till med ansökan. Innan försäkringskassan fattar beslut i ärendet skall den sökande underrättas om och få tillfälle att yttra sig över de uppgifter som tillförts ärendet av annan än den sökande.

Om man fått avslag på sin ansökan och man anser att beslutet är felaktigt kan man överklaga kassans beslut till länsrätten. Klagotiden är två månader från det att den klagande fick del av beslutet. Länsrättens dom kan överklagas till kammarrätten, vars utslag kan överklagas till regeringsrätten. För prövning i kammarrätten och regeringsrätten krävs dock prövningstillstånd.

Kommunen kan besluta att betala ut ett kompletterande belopp till bostadstillägget. Det är ett frivilligt åtagande från kommunen som själv bestämmer ersättningsnivå och vilka som är berättigade till det kompletterande bostadstillägget. I de kommuner detta finns betalas bostadstillägget ut tillsammans med det statliga bostadstillägget utan särskild ansökan. Försäkringskassan kan ge information om kommunen betalar ut kompletterande bostadstillägg.

Kommunen kan besluta att betala ut ett kommunalt bostadstillägg till handikappade, KBH. KBH finns dock bara i några få kommuner och reglerna för KBH kan variera i de olika kommunerna. Bidraget skall täcka de fördyrande bostadskostnader en familj med en funktionshindrad medlem kan ha. En enskild vuxen med funktionshinder kan också ansöka om KBH.