Bostadsanpassning

Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. syftar till att genom anpassning av bostaden ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som innehar sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt. Om en bostad hyrs i andra hand lämnas bidrag endast om åtgärderna är skäliga med hänsyn till hur lång upplåtelsen är. Även den som regelbundet under vissa perioder svarar för omvårdnaden av en funktionshindrad person i sin bostad kan få bidrag för anpassning av bostaden.

Bidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. En allmän förutsättning för att bidrag skall lämnas är att åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Enligt praxis skall man vid anpassningsåtgärderna även ta hänsyn till att bostaden också kan användas av de medlemmar i hushållet som inte har funktionshinder.

Bostadsanpassningsbidrag kan även lämnas för

  1. åtgärder som har samband med den funktionshindrades behov av rehabilitering, funktionsträning och sjukvård, om behovet inte skäligen bör tillgodoses på annat sätt,
  2. åtgärder som gör det möjligt för den funktionshindrade att utöva hobbyverksamhet, om han på grund sitt funktionshinder inte kan delta i aktiviteter utanför bostaden och
  3. reparation av utrustning som har anskaffats med stöd av bidrag enligt lagen.

Bostadsanpassningsbidrag kan i vissa undantagsfall lämnas för standardhöjande åtgärder och för nybyggnad samt köp eller byte av bostad. Då man funderar på att byta bostad bör man välja en som är så väl anpassad som möjligt. Om man önskar välja en lägenhet som inte är grundanpassad är det klokt att diskutera bostadsvalet med kommunen innan man skriver kontrakt.

Bidraget, som betalas ut först sedan åtgärden har utförts, lämnas med belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärden.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag görs hos kommunen. Kommunens beslut kan överklagas till länsrätten. Prövningstillstånd krävs i kammarrätten och regeringsrätten. Det är Boverket som är tillsynsmyndighet inom området.