Bidrag/ersättningar

 

Aktivitetsersättning/Sjukersättning

AKTIVITETSERSÄTTNING

Den som är ung och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid under minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om aktivitetsersättning. En ung person som måste förlänga sin skolgång på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom, kan också ansöka om att få aktivitetsersättning under den tid som skolgången varar.

Du kan läsa mer om aktivitetsersättning här: Aktivitetsersättning

 

SJUKERSÄTTNING

Personer mellan 19 och 64 års ålder som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning, kan ansöka om att få sjukersättning. Detta kallades förut och i folkmun för förtidspension. Du kan få sjukersättning till och med månaden innan du fyller 65 år.

Du kan läsa mer om sjukersättning här: Sjukersättning


 

Handikappersättning

Personer som på grund av funktionsnedsättning har extra kostnader eller behöver mer tidskrävande hjälp för att klara sin dagliga livsföring, sitt arbete eller sina studier kan få handikappersättning från Försäkringskassan.

En person som bara behöver hjälp men inte har några extra kostnader, måste behöva hjälp minst två timmar per dag för att ha rätt till handikappersättning. Om personen behöver särskild tillsyn och ständig uppsikt kan det också tas med i bedömningen. Exempel på extra kostnader kan vara kostnader för läkemedel, vård, tvätt och slitage av kläder. Det kan också vara utgifter för hjälpmedel, särskild mat eller resor av olika slag.

Den som är sjuk eller har en funktionsnedsättning kan få handikappersättning tidigast från och med juli månad då han eller hon fyller 19 år. Ersättningen kan betalas ut efter 65 års ålder men stödbehovet måste ha uppkommit före det att personen fyllt 65 år. Stödbehovet ska ha en varaktighet på minst ett år.

Här kan du läsa mer om handikappersättning: Handikappersättning


 

Omvårdnadsbidrag

Som förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan man ansöka om omvårdnadsbidrag (tidigare vårdbidrag) om barnet har ett ökat behov av omvårdnad och tillsyn. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som barnet behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. Omvårdnad kan vara direkta vårdinsatser som man gör för barnet, men också annan hjälp som till exempel; särskild träning, praktisk hjälp i vardagen som exempelvis på- och avklädning, hygien, läxläsning, klädvård och hjälp vid måltider, att upprätthålla rutiner och struktur och att aktivera samt motivera barnet.

Tillsyn är den närvaro av en vuxen som barnet behöver för att tillexempel inte rymma, hitta på farliga saker, råka ut för eller orsaka olyckor. Tillsynen behöver inte bara vara att man aktivt måste avstyra situationer som är farliga för barnet, utan också att man till exempel behöver finnas tillgänglig i fall något händer när barnet är i skolan.

Omvårdnadsbidrag ges på fyra nivåer och Försäkringskassan bedömer barnets totala behov av omvårdnad och tillsyn efter samtal med föräldrarna. Har man flera barn med funktionsnedsättning kan man som mest få ett helt omvårdnadsbidrag per barn.  Omvårdnadsbidraget är skattepliktigt.

Båda föräldrarna kan ansöka om omvårdnadsbidrag. Om bidraget beviljas så betalas det ut med hälften till vardera förälder.

Mer information om omvårdnadsbidraget finns på Försäkringskassans hemsida: Omvårdnasbidrag 

Rätt till förkortad arbetstid
Föräldrar som får omvårdnadsbidrag har rätt att förkorta sin arbetstid med upp till 25 %. Det gäller även när barnet har fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår.


 

Bilstöd

Den som har en bestående funktionsnedsättning, har ett barn med bestående funktionsnedsättning, tillhör någon av bilstödets fem bidragsgrupper och bor i Sverige och inte arbetar i något annat land kan få bilstöd. En viss funktionsnedsättning eller en viss diagnos ger inte automatiskt rätt till bilstöd. Detta beror på de stora variationerna i hur en funktionsnedsättning uttrycker sig hos olika individer.

 

Bilstödet består av fyra bidrag. Du kan få hjälp med att:

  • Köpa bil – grundbidrag och anskaffningsbidrag
  • Ändra en bil – anpassningsbidrag
  • Ta körkort – bidrag till körkortsutbildning

 

På följande länk kan du läsa mer om vad som krävs för att ha rätt till bilstöd och hur du går tillväga för att ansöka: Bilstöd


Bostadsanpassning

Syftet med bidrag till bostadsanpassning är att en enskild med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt liv i sitt eget hem. Enbart förekomsten av en funktionsnedsättning ger inte rätt till bostadsanpassningsbidrag utan det krävs oftast att en sakkunnig, i form av ett intyg, som styrker funktionsnedsättningen och de behov man har i bostaden.

 

Ansökan om bostadsanpassning sker hos kommunen där man bor. Det är också kommunen som beslutar om ansökan ska beviljas.

Du kan läsa mer om bostadsanpassning på följande länkar:

www.1177.se/Tema/Hjalpmedel/Artiklar/Bostadsanpassning/

www.boverket.se/sv/bab-handboken/Om-bostadsanpassning/


Bostadstillägg

Den som är bosatt i Sverige och har sjukersättning, aktivitetsersättning eller invaliditetsförmån från ett annat EES-land som motsvarar svensk sjukersättning eller aktivitetsersättning, kan få bostadstillägg.

För den som har sjukersättning beviljar Försäkringskassan i regel bostadstillägg utan tidsbegränsning. Den som har aktivitetsersättning får i regel bostadstillägget för samma period som han eller hon beviljats aktivitetsersättning.

Den som har en funktionsnedsättning och behöver flytta till en individanpassad bostad har i vissa fall möjlighet att ansöka om ett kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning(KBF). Eftersom det är ett kommunalt bidrag kan villkoren för att beviljas bidraget se olika ut från kommun till kommun.

Du kan läsa mer om bostadstillägg på försäkringskassans hemsida här: Bostadstillägg


Förlängt barnbidrag

Elever som går i grundskolan, grundsärskolan eller i gymnasiesärskolan kan få förlängt barnbidrag från Försäkringskassan kvartalet efter att de fyller 16 år.

För att kunna få förlängt barnbidrag måste skolan skicka in uppgifter om eleven och elevens skolgång på en blankett som går att hämta på Försäkringskassans hemsida. Om eleven gör avbrott i studierna ska skolan anmäla det till Försäkringskassan.

Läs mer om förlängt barnbidrag på försäkringskassans hemsida: Förlängt barnbidrag