Atypisk autism

En person kan ha symtom inom autismspektrumet men inte uppfylla alla kriterier för att få diagnosen autism eller Aspergers syndrom. Då kan diagnosen istället bli atypisk autism, autismliknande tillstånd eller genomgripande störning i utvecklingen utan närmare specifikation. Autismspektrum är ett samlingsnamn för flera olika tillstånd med gemensamma symtom inom tre områden; begränsad förmåga till social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga.

För att få diagnosen atypisk autism, autismliknande tillstånd eller genomgripande störning i utvecklingen ska personen uppvisa genomgripande avvikelser och symtom inom autismspektrumet. Att personen inte uppfyller alla symtom för att få diagnosen autism kan innebära att debuten inföll för sent, alltså efter 3 års ålder, för att få diagnosen autism och/eller att vissa symtom fattas eller uppträder i en annorlunda form. Detta behöver inte innebära att det rör sig om en lindrigare variant av autism.

Kunskapen på området är bristfällig och man vet idag inte vad som skiljer dessa individer från dem som har autism eller Aspergers syndrom.

Autistiska drag
Atypisk autism ska inte blandas samman med autistiska drag. När en person inte uppfyller kriterierna för någon diagnos inom autismspektrumet, men har en begränsad förmåga till social interaktion, kommunikation och/eller föreställningsförmåga brukar man tala om autistiska drag. Autistiska drag är inte en egen diagnos, utan en komplettering till en annan diagnos, exempelvis utvecklingsstörning.

Diagnos
Atypisk autism finns beskrivet i två diagnosmanualer. I den ena, DSM-IV-TR, kallas diagnosen Genomgripande störning i utvecklingen utan närmare specifikation. I den andra manualen, ICD-10, kallas tillståndet Atypisk autism. Numera krävs att personen har allvarliga begränsningar av den sociala interaktionsförmågan i förening med begränsningar inom något av de andra två andra huvudområdena i autismspektrumet; begränsad kommunikationsförmåga och en begränsad föreställningsförmåga som medför ett beteende som är begränsat, stereotypt och repetetivt.

Text: Monica Klasén McGrath 2009
Faktagranskning: Viviann Nordin, läkare, med. dr.

Källor:

www.autismforum.se

Gillberg, C. Coleman, M. The biology of the Autistic syndroms, Cambridge University press, 2000