Rapporten består av tre fördjupningar, varav en fokuserar på skolsituationen för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom autism, adhd och språkstörning. 

Diskriminering inom utbildningsområdet

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har de senaste fem åren fått in cirka 270 anmälningar per år om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning och som rör utbildningsområdet. En stor del av dessa handlar om elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som upplever diskriminering.

Om en elev med funktionsnedsättning inte får de extra anpassningar eller det särskilda stöd som hen har rätt till enligt skollagen kan det utgöra diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

I rapporten framkommer att ett återkommande problem är att eleverna inte får det stöd och de anpassningar som behövs för att nå upp till skolans kunskapsmål. Det handlar också om att skolor brister i behandling och bemötande och att skolors måltider inte anpassas i tillräcklig utsträckning. Det förekommer även att elever särbehandlas vid ansökan om placering vid en viss skola eller att skolskjuts inte beviljats.

Det är bra att DO tar fram denna rapport och valt att göra en fördjupning kring situationen för just elever med exempelvis autism. Vi känner igen det väl från våra medlemmars erfarenheter och förbundet har medverkat vid de dialogmöten som DO tog initiativ till under förra året, säger Minna Nyman Sabbadini, intressepolitisk utredare.

 Sammantaget finns idag mycket kunskap om hur skolsituationen ser ut för vår målgrupp. Det måste det snarast leda till förändring så att autistiska elever får det stöd de har rätt till enligt skollagen, för en fungerande skolgång, fortsätter Minna.

Diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder

I rapporten lyfter DO även diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder, exempelvis kombinationen funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet.

DO skriver i rapporten:

“Både anmälningar till DO och de livsberättelser som vi får ta del av i intervjuerna visar att diskriminering som har samband med olika diskrimineringsgrunder adderas till varandra och därigenom skapar en förstärkt utsatthet. “

– Det finns generellt ett stort mörkertal gällande diskriminering, sannolikt är den särskilt hög gällande när det handlar om flera diskrimineringsgrunder. Här behövs ökad kunskap inom alla led, säger Minna.

Rapportens källor

Rapporten bygger på en kombination av källor, bland annat:

  • Statistik över anmälningar till DO och statistik från andra myndigheter och organisationer
  • DO:s tillsynsbeslut samt ärenden och förlikningar som DO har drivit
  • Forskning och kunskapsunderlag från andra organisationer
  • DO:s dialog med civila samhället (som Autism Sverige deltagit i)
  • Analyser av anmälningar och andra kvalitativa undersökningar som gjorts av DO eller i samarbete

Länkar

Läs mer i DO:s rapport Förekomst av diskriminering 2023 (öppnar do.se i nytt fönster)

Läs DO:s nyhet om årsrapporten (öppnar do.se i nytt fönster)

Här hittar du information om var du kan vänd dig vid diskriminering