Pågående projekt

e-autism, webbutbildning om autism

Från verksamheter och personal som möter autism finns ofta intresse och efterfrågan på kunskap om autism. För att bättre möta efterfrågan på grundkunskap om autism ska projektet e-autism utveckla en lättillgänglig, kostnadsfri webbutbildning för den som är ”ny på jobbet” eller som arbetat i några år men inte haft möjlighet till utbildning om autism.

Projektet startade 1 dec 2015, är ettårigt och finansieras med medel från Postkodlotteriet. Lansering av webbutbildningen beräknas till november 2016.

Med en interaktiv webbutbildning som använder bild, text, ljud och film i en pedagogisk form är syftet att nå många användare runt om i landet och därmed på sikt bidra till bättre villkor för personer med autism och deras närstående.

Projektledare: Mats Jansson

Här kan du läsa en artikel om projektet på nättidningen Special Nest: Unik webbutbildning om autism

 

Stöd till studenter med Aspergers syndrom på högskola och universitet.

Rusta är ett arvsfondsprojekt som drivs av Autism- och Aspergerförbundet och Misa i samarbete med KTH. Syftet med projektet är att identifiera och beskriva ett fungerande stöd runt hela studievardagen för studenter med Aspergers syndrom på högskola eller universitet.

Under projektet kommer 20 studenter följas på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och tillsammans med dem kommer stödinsatser prövas och utvärderas. Det ska också inhämtas kunskap från forskning och internationella erfarenheter.

Projektet ska dokumenteras och bli till handböcker som vänder sig till universiteten/högskolorna, studenterna själva samt till samordnare/mentorer som stöttar dessa studenter.

Proektet har en egen blogg som du hittar här: Rustaprojektet

RUSTA-projektet hade i maj 2017 en temadag för att lyfta och synliggöra studiesituationen för studenter med Aspergers syndrom. Här kan du ladda ner samtliga presentationer från dagen, klicka på den presentation du vill ladda ner:

Utifrån de erfarenheter som gjordes under perioden har RUSTA-projektet tagit fram två skrifter som du kan ladda ner nedan.

”Studera på högskola och universitet med Aspergers syndromTips som kan underlätta din studievardag”


”Att vara mentor till studenter med Aspergers syndromTips som kan ge dig vägledning i din mentorsroll”

Projektledare: Ingela Rudler

 

Projektledare: Ingela Rudler

 

Begripsam

Kan världen bli lite begripligare? Det tror Dyslexiförbundet FMLS, Autism- och Aspergerförbundet och FUB, Förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Tillsammans har de beviljats drygt sex miljoner kronor från Arvsfonden för det treåriga projektet ”Kognitiv tillgänglighet – brukarstyrd medverkan vid kravställning, utvärdering och standardisering”.

Ett trettiotal personer med dyslexi, autismspektrumtillstånd, adhd eller utvecklingsstörning kommer under tre års tid få möjlighet att utbilda sig och samtala om hur de, utifrån sina egna erfarenheter, önskar att samhället ska utformas. De kommer att medverka vid utveckling av nya metoder och få kunskap om hur utveckling av tjänster och produkter går till.

- Vi samarbetar med Runö folkhögskola och hoppas att vi under dessa tre år ska finna former för en folkhögskolelinje där personer med egna funktionsnedsättningar kan lära sig mer, så att de med sina erfarenheter kan företräda målgrupperna, säger Torbjörn Lundgren som är initiativtagare och en av projektledarna.

Ett annat syfte är att projektet, i samarbete med forskare och personer som i sitt yrke arbetar med frågorna, ska lyfta in begriplighetsaspekter i svenska och internationella standarder.

Projektet kommer att involvera många människor och kan inledningsvis kännas svåröverblickat. Men det centrala är att förbundens medlemmar kommer till tals och redan nu startar arbetet med att leta personer som vill och kan delta.

- Positivt med detta projekt är att vi kan ge viss ersättning till de som deltar, vilket är ovanligt, säger Torbjörn. Det känns bra eftersom det kan ge projektet stadga.

Projektet är en stor utmaning, något liknande har inte gjorts tidigare.
Är du intresserad av att delta eller vill veta mer om projektet så är e-postadressen: projekt.kognition@dyslexi.org

 

 
 

 

Bildsymboler för många fler

Förbundet deltar sedan många år i projekt Bildsymboler för många fler som drivs av SIS (Swedish Standards Institute). Deltagande i projektet finansieras genom bidrag från SKA-rådet (Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd). Projektet syftar till att genom mer enhetliga och funktionella bildsymboler göra olika platser i samhället mer tillgängliga för alla människor.

 

Nepal - ökad kunskap om autism och om organisationsuppbyggnad

Sedan 2013 driver Autism-  och Aspergerförbundet ett projekt tillsammans med AutismCare Nepal Society (ACNS) i Katmandu, Nepal. Projektet finansieras till största delen av SIDA genom den ideella organisationen MyRight medan förbundet står för en mindre del. Nuvarande projektperiod löper mellan 2015 och 2017.

Projektets övergripande mål är att förbättra möjligheterna till utbildning och social trygghet för personer med autism i Katmandu. Delmålen är följande:

  • bidra till en ökad kunskap om autism hos lärare till personer med autism i Katmandu, i första hand på den skola som ACNS driver
  • förmedla kunskap om autism till föräldrar/anhöriga
  • öka kunskapen om autism och särskilda behov när det gäller utbildning och social trygghet hos politiker och andra beslutsfattare
  • ge läkare ökad kunskap när det gäller tidig diagnostik om autism
  • stärka ACNS i arbetet med att bygga och vidareutveckla organisationen

När det gäller kunskapsöverföring till lärare har vi genomfört två resor till Katmandu där två specialpedagoger, Ann-Britt Norin och Ulrika Johansson, har besökt skolan för att handleda och ge utbildning på plats. Vid två tillfällen har lärare från skolan i Katmandu besökt Sverige. De har deltagit i en veckokurs som förbundets helägda Utbildningscenter Autism ger i Sunne, de har även gjort studiebesök på olika verksamheter i Stockholm samt besökt kommunikations- och dataresurscentret DART i Göteborg. Under 2016 kommer Ann-Britt Norin och Ulrika Johansson att besöka ACNS och skolan en tredje gång.

Förbundets förra ordförande, Eva Nordin-Olson, besökte tillsammans med  förra förbundssekreteraren Anna Calissendorff Katmandu i november 2015, då det bland annat hölls en workshop om att förbereda tonårstid och vuxenblivande för föräldrar, lärare och vårdare. Tillsammans med ACNS förberedde man också en workshop för hälso- och sjukvårdspersonal som ska äga rum i slutet av 2016.

Arbetet med att öka kunskapen om autism hos politiker och andra beslutsfattare genomförs tillsammans med MyRights andra medlemsorganisationer som är verksamma i Nepal och MyRights landsamordnare i Nepal. Genom att flera handikapporganisationer är engagerade i landet är tanken att man lättare ska nå framgång på ett bredare plan.

Sommaren 2016 beslutade parlamentet i Nepal om barns rätt till ”special education” och ”inclusive education”. Det innebär att barn med synnedsättning, hörselnedsättning, rörelsenedsättning, autism eller intellektuella funktionsnedsättningar har rätt till en undervisning på sina villkor. Lagbeslutet innebär också att det kommer att finnas minst en person med funktionsnedsättning representerad i varje lokalt utbildningsråd och att det kommer att finnas representanter från funktionshinderrörelsen i ett nationellt utbildningsråd.