Pågående projekt

 

 

 

Nepal - ökad kunskap om autism och om organisationsuppbyggnad

Sedan 2013 driver Autism-  och Aspergerförbundet ett projekt tillsammans med AutismCare Nepal Society (ACNS) i Katmandu, Nepal. Projektet finansieras till största delen av SIDA genom den ideella organisationen MyRight medan förbundet står för en mindre del. Nuvarande projektperiod löper mellan 2015 och 2017.

Projektets övergripande mål är att förbättra möjligheterna till utbildning och social trygghet för personer med autism i Katmandu. Delmålen är följande:

  • bidra till en ökad kunskap om autism hos lärare till personer med autism i Katmandu, i första hand på den skola som ACNS driver
  • förmedla kunskap om autism till föräldrar/anhöriga
  • öka kunskapen om autism och särskilda behov när det gäller utbildning och social trygghet hos politiker och andra beslutsfattare
  • ge läkare ökad kunskap när det gäller tidig diagnostik om autism
  • stärka ACNS i arbetet med att bygga och vidareutveckla organisationen

När det gäller kunskapsöverföring till lärare har vi genomfört två resor till Katmandu där två specialpedagoger, Ann-Britt Norin och Ulrika Johansson, har besökt skolan för att handleda och ge utbildning på plats. Vid två tillfällen har lärare från skolan i Katmandu besökt Sverige. De har deltagit i en veckokurs som förbundets helägda Utbildningscenter Autism ger i Sunne, de har även gjort studiebesök på olika verksamheter i Stockholm samt besökt kommunikations- och dataresurscentret DART i Göteborg. Under 2016 kommer Ann-Britt Norin och Ulrika Johansson att besöka ACNS och skolan en tredje gång.

Förbundets förra ordförande, Eva Nordin-Olson, besökte tillsammans med  förra förbundssekreteraren Anna Calissendorff Katmandu i november 2015, då det bland annat hölls en workshop om att förbereda tonårstid och vuxenblivande för föräldrar, lärare och vårdare. Tillsammans med ACNS förberedde man också en workshop för hälso- och sjukvårdspersonal som ska äga rum i slutet av 2016.

Arbetet med att öka kunskapen om autism hos politiker och andra beslutsfattare genomförs tillsammans med MyRights andra medlemsorganisationer som är verksamma i Nepal och MyRights landsamordnare i Nepal. Genom att flera handikapporganisationer är engagerade i landet är tanken att man lättare ska nå framgång på ett bredare plan.

Sommaren 2016 beslutade parlamentet i Nepal om barns rätt till ”special education” och ”inclusive education”. Det innebär att barn med synnedsättning, hörselnedsättning, rörelsenedsättning, autism eller intellektuella funktionsnedsättningar har rätt till en undervisning på sina villkor. Lagbeslutet innebär också att det kommer att finnas minst en person med funktionsnedsättning representerad i varje lokalt utbildningsråd och att det kommer att finnas representanter från funktionshinderrörelsen i ett nationellt utbildningsråd.