Utbildningens målsättning: 

Att deltagarna får förståelse för vad som kan orsaka problemskapande beteende, hur man kan förebygga att det händer samt kunskap om hur man på ett icke-konfronterande sätt kan förhålla sig till våldsamt/självskadande beteende och hotfulla situationer. Deltagarna ska också efter avslutad utbildning ha fått kunskap och verktyg för att kunna utöka och utveckla de områden som ger ökad livskvalitet och glädje hos de som deltar i verksamheten. 

 

Målgrupp:

Personal och anhöriga till personer (barn, ungdomar och vuxna) med diagnos inom autismspektrum och/eller intellektuell funktionsnedsättning som uppvisar hotfullt, våldsamt och/eller självskadande beteende. 

 

Ur innehållet:

Att arbeta lågaffektivt kräver empati, flexibilitet och nyfikenhet från de som ger stöd.

Lågaffektivt bemötande innebär att vi hanterar situationer som uppstår utifrån kunskap om affektsmitta, stress och belastning. Vi tar vårt professionella ansvar, även när det är som svårast. För att förstå behöver vi därefter utvärdera situationen och först därefter kan vi skapa en plan för förändring, så att den inte uppstår igen. 

Under utbildningen kommer teori att varvas med praktik.

De praktiska momenten består av att kursdeltagarna får möjlighet att arbeta med egna fallbeskrivningar, men också med övningar som fokuserar på hur vi kan ta ansvar genom vårt sätt att tänka och förhålla sig. Kursdeltagarna kommer också få arbeta/träna praktiskt på varsamma fysiska frigörelse-  och begränsningsmetoder, med fokus på skydd, rörelse och affektbefrielse. 

I den teoretiska delen kommer tyngdpunkten läggas på hur vi kan förstå problemskapande beteende som reaktioner på stress, affekter och krav. Vidare kommer vi även att gå igenom lagstiftningen kring personalens ansvar och befogenheter samt etiska aspekter av makt i vård och omsorgsarbete. Vi går också igenom grunderna kring autismspektrumtillstånd, hjälpmedel och anpassningar. Vi kommer också lägga fokus på  praktiska och konkreta verktyg för att öka livskvalitet och glädje hos dem vi möter i våra verksamheter (PERMA).