De flesta av våra föreläsningar går att få i både hel och halvdagsformat.

På plats eller digitalt är också valbart utifrån vad som passar er verksamhet bäst. 

 

Autism - Vad är det?
Grundkurs kring autismspektrumtillstånd, vilka svårigheter kan det innebära och hur kan omgivningen utformas för att underlätta?

Föreläsningen anpassas till målgruppen och kan riktas mot såväl LSS/skola/omsorg som mot verksamheter som möter målgruppen mer sällan men ändå behöver grundläggande kunskap såsom polis, sjukvård, socialtjänst, psykiatri, idrottsföreningar och liknande. 

 

Att göra vardagen begriplig - en föreläsning om tydliggörande pedagogik och vardagliga bedömningar
Grundläggande föreläsning och vardagsnära bedömningar, tydliggörande pedagogik, hjälpmedel och anpassningar för personer med diagnos inom autismspektrumtillstånd

 

Att behålla lugnet- konkreta sätt att ge barn strategier för självkontroll

Praktisk och konkret föreläsning om vilka strategier som finns för att reglera starka känslor.

Vi  fokuserar på kontrollprincipen, en av grundprinciperna i lågaffektivt bemötande och tittar utifrån denna på olika sätt att stötta. Föreläsningen kommer att ta upp både vad du som stödperson kan göra för att lättare behålla ditt eget lugn, och konkreta strategier att presentera för barnet/personen och utforska tillsammans.

 

Lågaffektivt bemötande på tre nivåer
Hur kan man förebygga svåra situationer? Vad gör vi om det inte går som vi har tänkt? Och vad gör vi när personen vi möter hamnat i kaos?

 

PERMA
PERMA är ett begrepp som kommer från forskningen i positiv psykologi, och i den här föreläsningen fokuserar vi på hur vi kan använda oss av den forskningen för att med kartläggning och små förändringar i vardagen skapa välbefinnande och förebygga stress för personer som är i behov av vårt stöd.

 

Autism/Aspergers syndrom - föreläsning med inriktning mot olika myndigheter

En föreläsning som förklarar det annorlunda sättet att tänka och förstå och hjälper er att skapa förutsättningar för att möten med personer med diagnosen Autism/Aspergers syndrom ska bli bättre och mer framgångsrika för båda parter.
Vilka svårigheter har personer med diagnosen Autism/Aspergers syndrom?
Vilka styrkor har personer med diagnosen Autism/Aspergers syndrom?
Om rätten att få vara annorlunda.
Förklaringar till vad det är som egentligen händer i för oss i obegripliga situationer.
Vilka praktiska och pedagogiska förändringar behöver göras för att vi ska kunna mötas och kommunicera.

 

Autism och sexualitet

Autism är en utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse som påverkar en persons uppfattning om omvärlden och hur hen samspelar och kommunicerar med andra. Föreläsningen behandlar hur en person med autisms sexualitet kan påverkas av bland annat kognition, percepeption och kommunikation.

 

Varför stannar bussen när jag inte ska kliva av- en introduktionsföreläsning om autism

Autism är en utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse som påverkar en persons uppfattning om omvärlden och hur hen samspelar och kommunicerar med andra. Föreläsningen är en introduktion och behandlar såväl områden som diagnos, förekomst, orsaker som typiska utmaningar och bemötande.

 

Hur kan skolan stötta elever med autism?

Vart femte barn med autism är frånvarande från skolan 40 dagar eller mer enl skolenkäten som Autism och Aspergerförbundet genomförde under 2020.

Vi erbjuder uppdragsutbildning för skolor/kommuner där det finns en eller flera barn med autism som inte kommer till skolan alls eller har en hög frånvaro.

Utbildningen skräddarsys efter behov och innehåller
Kartläggningar
Arbete med individanpassning
Miljöanpassningar
Teori och praktisk handledning
Arbeta fram en plan i samråd med elev och föräldrar.

 

Har ni glömt vad ni lärde er på veckoutbildningen?

Vi erbjuder en digital föreläsning via ZOOM på 3 timmar som innehåller uppdatering av det ni lärde er under utbildningen i Sunne, eller på vår 5 dagars uppdragsutbildning. Innehållet blir en påminnelse om de olika delarna som vi gick igenom.

Autism – teori till praktiska konsekvenser
Vad är ett pedagogiskt arbetssätt
Bedömningar/kartläggningar/uppgiftsanalys
Hjälpmedel och anpassningar
Social kommunikation
Meningsfull fritid
Att hantera och förstå utmanande beteende.