Uppvaktningar

 

Under 2019 har förbundet uppvaktat:

 • Utredningen om dimensionering av gymnasieskolan  tillsammans med FUB.

 •  Statskontoret med anledning av deras granskning av Statens Institutionsstyrelse (SiS) tillsammans med Riksförbundet Attention.

 

Under 2018 har förbundet uppvaktat:

 • Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning för att betona att man tar hänsyn till barn med funktionsnedsättning tillsammans med Riksförbundet Attention, DHB och Synskadades riksförbund.

 • Södertörns högskola om bättre kunskap på lärarutbildningen om barn med funktionsnedsättning tillsammans med Funktionsrätt Sverige.

 • Statens institutionsstyrelse på grund av att många barn och unga med autism på felaktiga grunder hamnar i deras verksamheter samt behovet av autismspecifik kompetens.

 • Skolverket med anledning av brister i det  Specialpedagogiska lyftet tillsammans med Riksförbundet Attention.

 • Folkhälsomyndigheten med anledning av att deras statistik saknar funktionsrättperspektiv tillsammans med Riksförbundet Attention, DHB och Synskadades riksförbund.

 • Utredningen om fritidshem och pedagogisk verksamhet tillsammans med Riksförbundet Attention, DHB och Synskadades riksförbund. 

 • Roger Haddad, vice ordförande utbildningsutskottet, för att informera om skolsituationen för barn med autism.

 
Under 2017 har förbundet uppvaktat:
 • Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, angående mer specialpedagogik inom lärarutbildningen, tillsammans med Funktionsrätt Sverige.
 • Helene Öberg, som är utbildningsminister Gustav Fridolins statsekreterare, om Skolkommissionens slutbetänkande och bristen på funktionsrättsfokus, tillsammans med Funktionsrätt Sverige.
   

Under 2016 har förbundet uppvaktat:

 • Hjälpmedelsutredningen om stöd och hjälpmedel för personer med autism.
 • Skolkommissionen angående skolsituationen för elever med autism.
 • Utbildningsdepartementet om utredningen Vända frånvaro till närvaro.
 • Stockholms skolborgarråd Olle Burell tillsammans med Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms län och Attention Stockholm om skolsituationen för bland annat barn med autism.
 • Folkbildningsrådet tillsammans med bland annat Handikappförbunden angående stöd till elever på folkhögskolekurser.

 

Under 2015 har förbundet uppvaktat:

 • Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadžialic om kompetenslyft bland skolpersonal, riktat stöd till elever med autism och målgruppsparagrafen i skollagen.
 • Ann-Marie Begler som ledde Grundskoleutredningen om bland annat rätt stöd i förskoleklassen, kompetensförstärkning om autism i skolan, skolskjuts och rätt till resurser för anpassat stöd.
 • Utbildningsminister Gustav Fridolins statssekreterare Helene Öberg om bland annat kompetenslyft när det gäller funktionsnedsättningar och specialpedagogik för skolpersonal samt tydligare regler för stöd i skolan.
 • Sveriges Kommuner och Landsting för att påverka innehållet i deras skrift »Vänd frånvaro till närvaro«.
 • Skolkommissionens ordförande Anna Ekström där vi redogjorde för skolsituationen för elever med autism och förslag på angelägna förbättringsområden.
 • Förbundet uppvaktade under våren Kerstin Evelius som då tillträdde i rollen som nationell samordnare för statens insatser på området psykisk hälsa. Vi lyfte frågor som berör psykisk ohälsa för personer med autism i livets alla skeden.