Studera som vuxen

Autism- och Aspergerförbundet, Misa och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) har under 2014 till 2017 haft projektet RUSTA som erbjudit utökat stöd till studenter med Aspergers syndrom som komplement till det stöd som högskolor erbjuder studenter med funktionsnedsättning.

Utifrån de erfarenheter som gjordes under perioden har RUSTA-projektet tagit fram två skrifter.

”Studera på högskola och universitet med Aspergers syndromTips som kan underlätta din studievardag”

 

 


”Att vara mentor till studenter med Aspergers syndromTips som kan ge dig vägledning i din mentorsroll”

 


Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har skrifter om studier för vuxna:

Att göra studiesituationen tillgängligför vuxna med autismspektrumtillstånd (pdf-fil) Den här skriften handlar om hur utbildningsanordnare kan göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med autismspektrumtillstånd. Skriften innehåller tips och exempel från folkhögskolor som har studerande med dessa diagnoser.
Skriften vänder sig till anordnare av vuxenutbildning – främst rektorer och lärare, men också till politiker, beslutsfattare och handläggare av olika stöd. Budskapet i skriften är att möjligheter till vuxenutbildning ska finnas för alla – inklusive personer med autismspektrumtillstånd.

Ny version 2016Möjligheter till högre studier (pdf-fil) Den här guiden handlar om möjligheter till individuellt och pedagogiskt stöd för högskolestudenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I guiden berättar fyra studenter, en samordnare, en mentor och en lärare om sina erfarenheter.
Guiden vänder sig till studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Andra målgrupper är till exempel lärare, studenthälsans personal, studievägledare och samordnare på högskolor och universitet, handläggare på CSN, arbetsförmedlare, tjänstemän på Försäkringskassan och berörda handikapporganisationer.

Omarbetad 2012