Målet med vår verksamhet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett bra liv för personer med autism och autismliknande funktionstillstånd.

Autism Södermanland ska arbeta för att:

  • Alla barn, ungdomar och vuxna får ett bemötande som är individuellt anpassat.

  • Alla ska vid behov få diagnos så tidigt som möjligt. De som får diagnos och deras anhöriga ska få en grundlig information om funktionstillståndet och erbjudas uppföljning.

  • All personal som arbetar med personer med autism ska ha utbildning om autism samt erhålla kvalificerad pedagogisk och psykologisk handledning.

  • Det avsätts tillräckligt med resurser till Habiliteringsverksamheten (HABV) för utredning och uppföljning efter diagnos.

  • Synpunkter, kunskaper och erfarenheter från personer med diagnos och deras anhöriga ska beaktas och tas till vara i alla verksamheter.

  • Alla verksamheter för vår intressegrupp ska ha en gemensam syn på autism och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt en långsiktig målsättning som syftar till ett så bra vuxenliv som möjligt.

  • Individuella handlingsplaner upprättas och följs upp.

  • Myndigheter och handläggare ska ha en sådan framförhållning att alla förändringar kan förberedas i så god tid som funktionstillståndet kräver.

  • Medinflytandet tillgodoses genom att representanter från föreningen deltar i planerings- och utvecklingsarbete i kommuner och landsting. Syfte ska vara ökad tillgänglighet och delaktighet utifrån vårt perspektiv.

  • Sprida kunskap om funktionstillståndet.