Snabblänkar

Skolfrågor

 
Borås Stad ser nu över hur man ska lösa skolsituationen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi har meddelat våra synpunkter på rapporten.
 
Borås Stad arbetar 2014-2016 i ett projekt för att säkra undervisning för alla elever med diagnos inom autismspetrumtillstånd (AST). Alla skolor är med men några skolor är lite mer profilerade till en början. Det är:
 
Sandaredskolan (år 4-6) och Sandgärdskolan (år 7-9)
Gula skolan (år 4-6) och Fristadskolan (år 7-9)
Dalsjöskolan (år 4-9)
 
Det finns också en särskild undervisningsgrupp, A-resursen, för "ett fåtal elever med extraordinära behov".
 
Om ni har synpunkter eller frågor är det bara att kontakta Anna Sandström eller Anne Lönnermark.
 
Anna Sandström
Mail: jonathanmamma@hotmail.com
Telefonnr 033-13 65 61
 
Anne Lönnermark
 
 
 
 
Utdrag ur den nya skollagen (2010:800)
 
 

1 Kap. Syftet med utbildningen inom skolväsendet

 

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

 

 

3 Kap. Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling

 

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.