Föreläsningen tar sin utgångspunkt i den avhandling som Linda Petersson-Bloom disputerat med i november 2022. Avhandlingen inkluderar fyra delstudier. En systematisk översikt (studie 1) som undersökt och analyserat tidigare forskning kring anpassningar på skol- och klassrumsnivå för elever med autism. Studie 2 undersökte vad som utvecklas i undervisningen för barn med autism när personal deltar i en kort kompetensutvecklingsinsats, sett genom personalens perspektiv.

I de båda huvudstudierna (studie 3 och studie 4) undersöktes effekterna av en mer omfattande kompetensutvecklingsinsats för förskolepersonal (studie 3) och lärare (studie 4). I de båda studierna inkluderades även föräldrar till barn med autism samt barn/elever med autism för att utöka perspektiven.

Föreläsningen kommer kort belysa tidigare forskning - vad vi vet spelar roll, samt beskriva resultaten av studierna och dess relevans för praktiken, föräldrar till barn med autism samt barn/elever med autism. Avslutningsvis kommer fokus ligga på avhandlingens och delstudiernas relevans i ett samhällsperspektiv/ utbildningsperspektiv – vad behöver vi utveckla vidare, för en mer likvärdig utbildning för barn/elever med autism.

Linda Petersson-Bloom är doktor i pedagogik och har lång erfarenhet av att arbeta med utbildnings och undervisning i förskola, grundskola samt anpassad grundskola (grundsärskola) på olika nivåer och med ett särskilt fokus på barn/elever med autism. Linda har även arbetat med kursverksamhet i regi av Utbildningscenter Autism och Pedagogiskt Perspektiv under många år.

Nedan finner ni en länk till avhandlingen

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1706889/FULLTEXT04.pdf 

Anmälan görs till: anmalan@autismskane.se

Länken till zoom skickas ut när föreläsningen närmar sig.

Varmt välkomna.