Pressmeddelanden

2016-04-01

Investera nu för vår gemensamma framtid

Uppmaning i samband med världsautismdagen 2 april

Världsautismdagen 2016: Investera nu för vår gemensamma framtid

Världsautismdagen instiftades 2008 av FN och infaller den 2 april varje år. Till årets världsautismdag har FN delaktighet och acceptans för allas olikheter som tema för dagen.

I Sverige är många idag medvetna om och känner till att autism finns. Men det finns fortfarande brist på djupare förståelse. Felaktiga föreställningar och otillräckligt anpassat stöd skapar hinder för delaktighet i samhället för de med autism. Det är ett slöseri med mänskliga resurser.

Personer med autism har som alla andra en bredd i förmågor och intresseområden och delar alla kapaciteten att göra vårt gemensamma samhälle bättre. Därför uppmanar i år FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon alla samhällen att investera mer för att ge unga med autism större möjlighet att bidra till sin generations strävan efter utveckling.

Autism- och Aspergerförbundets ordförande Anne Lönnermark skickar på världautismdagen 2016 den uppmaningen vidare till alla berörda.

- Att investera nu så att alla med autism får en fungerande skola och en bra övergång till ett meningsfullt vuxenliv är att investera för framtiden, både mänskligt och för samhället.

 

 

Tvångsvård av barn med autism är ofta förödande

2015-06-26
Pressmeddelande från Autism- och Aspergerförbundet

Det kan bli tillåtet att tvångsvårda barn och unga på grund av beteenden som beror på en funktionsnedsättning. Det föreslår utredningen om tvångsvård för barn och unga.

Autism- och Aspergerförbundet anser att förslaget innebär ett stort steg tillbaka i rättsutvecklingen, som istället borde sträva efter mindre tvång och mer adekvat frivilligt stöd till barn med funktionsnedsättning. Förbundet fruktar att en lagändring kommer att slå hårt mot de grupper vi representerar, eftersom det kommer att innebära utvidgade möjligheter till tvångsvård av barn och unga med autismspektrumtillstånd.

Utredningen anger som skäl för förslaget att det finns en grupp unga som står utan stöd idag, för att de inte kan tvångsvårdas. Autism- och Aspergerförbundet vet att det finns många barn med autismspektrumstillstånd som inte får adekvata stödinsatser idag och som därför far illa, men det löser man inte genom att tvångsvårda dessa barn. Adekvata stödinsatser och anpassningar måste ges inom skola, i barnets eget hem och genom stödjande LSS-insatser. Det finns inte förutsättningar att ge sådana stödinsatser inom HVB och annan tvångsvård. Målet med vård enligt LVU är att barnet ska få behandling för sina beteenden, men sådan behandling finns inte mot autism. Lösningen på problemet med till exempel självskadande beteenden är därför inte att utvidga tvånget mot unga människor utan att ge autismspecifikt stöd, hjälp och anpassningar. För att detta ska fungera behövs kompetens hos personalen, då förståelse av barnet är avgörande för att kunna ge rätt stöd.

Utredningens förslag strider också mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där det står att förekomst av funktionsnedsättning inte i något fall ska rättfärdiga frihetsberövande (artikel 14).

 

För mer information:

Anne Lönnermark, ordförande Autism- och Aspergerförbundet, 070-279 03 41

Nicklas Mårtensson, Förbundssekreterare 08-420 030 55