Årsmöte 4 mars 2020

Härmed kallas föreningens medlemmar till:
ÅRSMÖTE
 
Var? På Thapperska, Dimman, Gamla Övägen 23, Norrköping
När? Onsdagen den 4 mars 2020 kl.18.30
 
För att kunna beräkna fika till årsmötet vill vi att du anmäler dig senast den 28 februari!
Anmälan sker till anmalan@autism-ostergotland.se eller till Anna på 0707-818 919.
 
Program:
• Årsmötesförhandlingar
• Fika & avtackning
 
Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Upprättande och justering av röstlängd
7. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
8. Föredragning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
och årsredogörelse.
9. Föredragning av revisionsberättelse
10. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
11. Fråga om ansvarsfrihet
12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
13. Fastställande av ersättningar under innevarande år
14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år
15. Val av ordförande för en tid av ett år
16. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
17. Val av styrelsesuppleanter och fastställande av ordningen för inträde i styrelsen
18. Val av revisor och revisorssuppleant
19. Val av valberedning
20. Val av ombud jämte ersättare till riksmötet
21. Behandling av inkomna motioner och förslag framlagda av distriktsstyrelsen
och Autism- och Aspergerförbundets styrelse
22. Mötets avslutande
 
Från och med den 4 februari finns verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning att tillgå på
kansliet, 011-10 43 16, eller via mail till anmalan@autism-ostergotland.se
 
Motioner skall vara oss tillhanda senast den 10 februari. Skickas via mail till info@autism-
ostergotland.se eller per post till Autism- och Aspergerföreningen Östergötland, c/o Paulsen,
Rundelgatan 10, 573 35 Tranås