I hälften av skolorna saknades det dessutom en plan för återgång till skolan efter den långa frånvaron. Samtidigt har den ökade distansundervisningen till följd av coronapandemin underlättat skolgången för en del äldre barn med autism.

– Det är alarmerande att så många skolor saknar en plan för hur barn med långvarig frånvaro ska kunna återgå till skolan. För att kunna delta i samhället på lika villkor som andra är det otroligt viktigt att alla barn med autism får rätt anpassningar och stöd, säger Agneta Söder, skolexpert på Autism- och Aspergerförbundet.

I Sverige beräknas 23 000 skolbarn ha autism. Frånvaron bland elever med autism har ökat med fyra procentenheter, till 56 procent, sedan 2018. Av dessa är ungefär vart femte barn, 18 procent, frånvarande 40 dagar eller längre under ett läsår, vilket även det är en ökning mot tidigare mätningar. Orsakerna till frånvaron är framför allt bristande stöd under skoldagen, brister i anpassning av skolmiljön och att personalen har låg kompetens om autism.

Coronapandemin har förändrat skolvardagen för alla och det riskerar att ytterligare försämra situationen för barnen med autism. Samtidigt kan den ökade distansundervisningen ge nya möjligheter.

– Vi hör nu från föräldrar till äldre barn med autism att den coronaanpassade distansundervisningen ger en del elever med hög skolfrånvaro ökade möjligheter att delta hemifrån. Skolorna behöver ta med sig lärdomar från det för att erbjuda rätt stöd till varje barn med autism, säger Agneta Söder.


Så kan skolan stötta elever med autism att komma tillbaka och förebygga frånvaro:


1. Analysera elevens situation tidigt
Analysera orsakerna till frånvaron tillsammans med eleven och föräldrarna. Genom att kartlägga det individuella behovet tidigt kan rätt insatser sättas in och minska risken för lång frånvaro. Det krävs ett perspektivbyte: är det eleven som har svårigheter eller gör skolan det svårt för eleven?

2. Ta fram en plan och följ den
Upprätta en plan för återgång och se till att följa upp och utvärdera hur den fungerar i samråd med eleven och föräldrarna. Endast 44 procent av de svarande i skolenkäten uppger i dag att skolan har tagit fram en plan för återgång vid frånvaro och endast 10 procent av dem upplever att planen fungerar tillräckligt väl.

3. Lyssna på eleven
Det krävs flexibla lösningar, kompetens om autism och ett tillitsfullt bemötande för att bygga relationen med eleven över tid. Ta hjälp av till exempel Specialpedagogiska skolmyndigheten, som ger gratis råd och handledning till skolor.

4. Fortsätt ge rätt stöd när eleven kommer tillbaka

När eleven kommer till skolan krävs individuellt utformade anpassningar och stöd. Många med autism är sensoriskt överkänsliga till exempel för ljud, ljus och dofter. Därför är det viktigt att skolmiljön anpassas för att ta bort den typen av hinder.

5. Kom ihåg rasten och fritids
Ofta behöver eleverna stöd över hela skoldagen i både undervisning och sociala sammanhang, även på rasten och på fritids. Se till att både lärare och fritidspersonal får kunskap om barnets individuella plan och är delaktiga i att ge barnet stöd.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Agneta Söder, pressansvarig och intressepolitisk talesperson:
agneta.soder@autism.se
070 242 7115

Fakta om skolenkät 2020:
Autism- och Aspergerförbundets skolenkät 2020 genomfördes i samverkan med Novus och skickades till medlemmar i förbundet. I siffrorna om frånvaro har giltig frånvaro samt sjukdom undantagits. 2 478 personer besvarade enkäten, varav 81 procent var kvinnor. De svarande är föräldrar till skolbarn med autism. Enkäten genomfördes under perioden 20 mars – 4 april 2020.

Ta del av enkäten i sin helhet: Skolenkät 2020

Om autism
Autism är ett samlingsnamn för flera olika tillstånd med gemensamma symtom inom två huvudområden; begränsning i social kommunikation och socialt samspel samt begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter. Autism förekommer ofta tillsammans med andra funktionsnedsättningar och annan samsjuklighet som till exempel intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, epilepsi eller syn- och hörselnedsättning. En till två procent av alla barn och vuxna uppskattas ha någon form av autism.

Om Autism- och Aspergerförbundet
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att förbättra villkoren för personer med autism i alla åldrar. Förbundet samlar omkring 18 500 personer med egen funktionsnedsättning, närstående och yrkesverksamma inom området. Autism- och Aspergerförbundet sprider information och ökar förståelsen för autism. Vårt mål är att samhällets olika aktörer ska anpassa utbildning, boende, sysselsättning och fritid för personer med autism.

Ladda ner pressmeddelandet här: Skolfrånvaron ökar för barn med autism

Bilder som är fria för användning hittar ni här: